link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 juni 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
3
Mondelinge vragen
4.a
Besluitenlijst van 25 mei 2020
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijst van 25 mei 2020.
4.b
Lijst toezeggingen / moties
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.
5.a
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
5.b
Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
Voorgesteld besluit
De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.
6
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
7
Bestemmingsplan Locatie Flaeijelfeest Oudehorne/Nieuwehorne
Hamerstuk
8
Verklaring van geen bedenkingen voor het vergroten en veranderen van de woning aan de IJntzelaan 4 in Mildam
Hamerstuk
9
Energie-experiment LEEF (kaders)
Hamerstuk
10
Plan van Aanpak 'naar een aardgasvrij Heerenveen'
Hamerstuk
11
Heerenveen Beter Bereikbaar - Ontwikkelingen
Hamerstuk
12
Begroting 2021 FUMO
Hamerstuk
13
Softwarepakket Team Schuldhulpverlening en Budgetbeheer
Hamerstuk *(zonder commissiebehandeling ineens besluitvormend geagendeerd - als een raadslid dit toch als bespreekstuk wil behandelen dan ontvangt de griffie graag tijdig bericht)*
14
Herstelplan Thialf
Bespreekstuk
14.a
amendement - financieel bijdragen professionele gebruikers Thialf - GroenLinks
Als voorwaarde voor gemeentelijke financiering te stellen dat de professionele gebruikers van Thialf, waaronder de KNSB, financieel bijdragen aan een gezonde exploitatie van Thialf. Hiervoor met de professionele gebruikers van Thialf afspraken te maken over kostendekkende tarieven zodat zij hun verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen.
14.b
amendement - Thialf - FNP
Besluit:
• Beslispunt 1 aan te passen: In eerste instantie een krediet van € 495.000,- beschikbaar te stellen als voorlopige bijdrage in de door Thialf BV gevraagde reddings-/herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2020 tot september 2021.
• Beslispunt 5 toe te voegen: Het college een sluitend exploitatieplan voor de exploitatie na september 2022 te laten opstellen waarin de structurele medefinanciering door andere partijen zoals bijvoorbeeld de KNSB, andere Friese gemeenten, het Rijk, NOC\*NSF, bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sponsoren (vrienden van of donateurs) geborgd is.
• Beslispunt 6 toe te voegen: Een voorstel over het tweede deel van de gevraagde reddings-/herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2021 tot september 2022 (€ 495.000) in juni 2021 aan de raad voor te leggen waarbij het opgestelde exploitatieplan als basis dient.
14.c
amendement - Ijshockeyhal - SP
Besluit:
• Eenmalig een krediet van € 991.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de door Thialf BV gevraagde reddings- /herstructureringsbijdrage voor de periode juli 2020 tot september 2022.
• Vanaf september 2022 de verantwoordelijkheid van de 400 meter hal over te dragen en alleen nog de verantwoordelijkheid te houden over de ijshockeyhal.
14.d
amendement - niet over 1 nacht ijs gaan, kwartiermaker - HL
Besluit:
• toe te voegen aan beslispunt 3:
*Hiervoor een kwartiermaker aan te trekken die vanuit een onafhankelijk perspectief beziet wat de sterkste mogelijkheden en opties zijn voor de totale exploitatie van Thialf en daarmee de ijshockeyhal.*
14.e
motie - Thialf - CDA
Verzoekt het college / draagt het college op:
· er bij de professionele gebruikers van Thialf maximaal op aan te dringen hun verantwoordelijkheid te nemen door financieel bij te dragen aan een gezonde exploitatie van Thialf;
· het nationaal belang van Thialf onder de aandacht te brengen bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vragen om een structurele bijdrage in de exploitatiekosten;
· samen met de directie van Thialf de mogelijkheden te onderzoeken voor toetreding van meerdere aandeelhouders en/of sponsoren die bereid zijn om een maatschappelijk aandeel te nemen wat passend is bij de positie, het imago en de doelstellingen van Thialf;
· de raad in ieder geval per kwartaal en indien nodig eerder of vaker te informeren over de stand van zaken omtrent Thialf en specifiek ten aanzien van de voortgang van de in het herstelplan beschreven route naar ‘gouden medailles & zwarte cijfers’.
14.f
motie - Ijshockeyhal - CDA
Verzoekt het college / draagt het college op:
· Met de directie van Thialf in lijn met scenario 3 (herstelplan), waarin breedtesport gefaciliteerd blijft, maximaal in te zetten op het structureel verbeteren van de exploitatie van de ijshockeyhal.
· Om samen met de directie van Thialf op korte termijn de maximale synergie te zoeken tussen Thialf en de ijshockeyhal en de daarbij passende governance structuur.
· Om de aanwezigheid van topsport maximaal te benutten ten behoeve van de aantrekkingskracht op breedtesport, zodat de gemeentelijke voorzieningen optimaal worden benut en maximaal bijdragen aan een gezonde exploitatie.
· Om de raad over bovengenoemde ontwikkelingen regelmatig te informeren.
15
Calamiteitenontsluiting bedrijventerrein Kanaal
Bespreekstuk
16
Beleidskoers Omgevingsvisie
Bespreekstuk
17
Woningbouw programmering
Bespreekstuk

*Dit betreft niet het woonbeleid in algemene zin, maar alleen de woningprogrammering en beleidslijnen als aanvulling op de huidige woonvisie met daarbij focus op het centrum. In verband met de afspraken (contingenten) met de provincie is deze programmering noodzakelijk.*
*In het Stec rapport staat informatie voor wat betreft onderbouwing hiervan. Echter, de informatie in dit rapport zal waarschijnlijk ook aanleiding zijn voor vragen over andere onderwerpen. Alle vragen, ook over andere onderwerpen qua wonen en n.a.v. het Stec rapport zijn van harte welkom in de komende vragenrondes. Er is ambtelijk ruim tijd gereserveerd voor de beantwoording.*
*Na de zomer wordt een interactieve informatiesessie gehouden met de raad over het onderwerp sociale huur en de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Dit heeft een zelfde karakter als vorig jaar.*
*Het advies is om, naast het addendum, het huidige woonbeleid nog 2 jaar te verlengen. De reden om nu geen volledig nieuw woonbeleid te formulering is dat in het najaar de nieuwe Omgevingsvisie wordt vastgesteld. Dit is een belangrijk kader voor het nieuwe woonbeleid.*
*In 2021 wordt gestart met het ontwikkelen van nieuw Woonbeleid, waarbij participatie ook een belangrijk aspect zal zijn. Op die manier kan in 2022 dan nieuw Woonbeleid worden vastgesteld, dat dan als ‘programma’ onderdeel wordt van de Omgevingsvisie.*

*Dit ligt er (straks) aan woonbeleid:*
*• De huidige woonvisie – geldt nog 2 jaar*
*• Beleidslijnen als aanvulling op de huidige woonvisie, gericht op focus op het centrum – wordt vastgesteld op 22/6*
*• Actuele woningbouwprogrammering, om afspraken te kunnen maken met de provincie*
*• Beleid op hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingsvisie – komt in het najaar*
*• Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen – in het najaar in infosessie*
17.a
amendement - prestatieafspraken - SP
Besluit:
In het addendum bij de Woonvisie Heerenveen een alinea over het gemeentelijk proces voor de prestatieafspraken toe te voegen:
• Voorafgaand aan het overleg met woningbouwverenigingen, huurdersbelangen en de gemeente, de inzet van het college met de commissie ROM te bespreken en door de raad te accorderen. Dit twee jaar te doen en daarna, na evaluatie dit proces eventueel op te nemen in de nieuwe Woonvisie.
17.b
motie - aanvullend onderzoek woningmarkt - PvdA
Verzoekt het college/ draagt het college op:
• Aanvullend onderzoek te doen naar de behoefte van woningen in verschillende segmenten op de Heerenveense woningmarkt;
• Zodat er een goed beeld ontstaat van de woonbehoefte voor nu en in de toekomst en hier passend beleid op gemaakt kan worden;
• Bij dit onderzoek belanghebbende partijen te betrekken;
• De uitkomsten van dit onderzoek in het najaar van 2020 voor te leggen aan de raad.
18
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Bespreekstuk
18.a
Amendement - seksuele gerichtheid - D66
**Besluit:**
• de tekst in de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2:26h, lid 12 aan te passen naar de volgende tekst:
*12\. zich beledigend uitlaten over een groep mensen\, of het aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen wegens hun ras\, hun godsdienst of levensovertuiging\, hun geslacht of seksuele gerichtheid of hun lichamelijke\, psychische of verstandelijke handicap\.*
19
Motie vreemd aan de orde van de dag: parkeren tijdens officiële feestdagen
Verzoekt het college:
Het parkeerbeleid in de plaats Heerenveen aan te passen door in de betaald parkeren  zones het vrij parkeren uit te breiden met officiële feestdagen.
20
Motie vreemd aan de orde van de dag: werferdieling gemeentefûns
Ropt it kolleezje op:
1\. alle prikken yn it wurk te stellen om de werferdieling fan it gemeentefûns net  ta skea fan plattelânsgemeenten gean te litten;
2\. sa gau as mooglik útein te setten mei in lobby om de bydrage fan it Ryk foar plattelânsgemeenten te fergrutsjen\, yn stee fan te ferminderjen\, om de
leefberens in ympuls te jaan;
3\. de gemeenteried periodyk\, dochs op syn minst elts fearnsjier\, te ynformearjen oer de resultaten fan de lobby en de stân fan saken oangeande \(gefolgen fan\) de werferdieling fan it gemeentefûns\.
21
Motie vreemd aan de orde van de dag: antidiscriminatielessen
Verzoekt het college/ draagt het college op:
Om aan de vraag van de scholen te voldoen op het gebied van voorlichtingslessen rondom discriminatie.
22
Sluiting