link naar deze pagina

Commissie Gezamenlijk - 4 maart 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:10
Voorzitter: R. Tromp
Toelichting: Oproep aan inwoners: vertel jouw mening over een onderwerp op de agenda in een video, mail, brief of op andere manier (max vijf minuten) en geef het **vóór vrijdag 26 februari**, 12.00 uur door aan de griffie; griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

De commissievergadering is digitaal en voor iedereen te volgen op deze pagina vanaf 19:30 uur.

1 19:30
Opening
2 19:31
Vaststelling van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda
3 19:32
Vaststelling besluitenlijst 4 februari 2021
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijst van 4 februari 2021
4 19:33
Gezamenlijke raadscommissie - blok SAZA onderwerpen
4.1 19:34
Behandeling Zwart/witboek Armoede SP
Het Zwart/witboek armoede wordt op initiatief van de SP besproken in de commissie. De SP doet  hierin aanbevelingen om er voor te zorgen dat het maximale gedaan wordt om onze inwoners die het financieel zwaar hebben maximaal te ondersteunen.

SP wil de aanbevelingen die de SP doet in het zwart wit boek, bespreken zodat we met elkaar kunnen kijken wat een aanvulling kan zijn op het uitvoeringprogramma armoede schuldhulp en laaggeletterdheid.

Er zijn een paar punten van de aanbevelingen wel meegenomen in het uitvoeringsprogramma armoede schuldhulp en laaggeletterdheid.
De punten die de SP toch wil bespreken zijn de volgende:
• Erkende definitie van armoede
• Ruimhartige bijzondere bijstand
• Witgoed regeling
• Woonlasten omlaag door zonnepanelen en isoleren
• Zorgkosten omlaag(er word vermeld dat er naar gekeken zou worden maar is daar al wat over bekend?)
• Inkomenstoeslag verhogen naar 130% van minimumloon
• Briefadres bij de Barones
• Fonds Mienskip Heerenveen
5
Gezamenlijke raadscommissie - blok AZ onderwerpen
5.1 19:49
Begroting Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor/bestuurder van het openbaar onderwijs en moet daarom de begroting goedkeuren.
5.2 19:54
Aanvraag Rijksbijdrage voor de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven
De gemeente kan jaarlijks via de Bommenregeling een tegemoetkoming aanvragen voor het onderzoeken van gebieden op het risico van ongecontroleerde ontploffingen van Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Met deze regeling krijgt de gemeente 70% van de gemaakte kosten vergoed uit het gemeentefonds, hiervoor is een besluit nodig van de gemeenteraad.
6
Gezamenlijke raadscommissie - blok ROM onderwerpen
6.1 20:09
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de Schoterlandseweg 22 Katlijk - Moskoupleats
De gemeenteraad wordt gevraagd een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vernieuwen en vergroten van een woning met schuurgedeelte en twee bijgebouwen in een woonzorgcomplex voor de locatie Schoterlandseweg 22 te Katlijk (Moskoupleats). Informatie over dit onderwerp is te vinden op http://heerenveen.nl/moskoupleats.
pdf 1. Raadsvoorstel Vvgb Schoterlandseweg 22 Katlijk.pdf (729KB)
pdf 1.a. brief duiding zorgzwaarte (geanonimiseerd).pdf (188KB)
pdf 2. zorgprofielen GGZ Wonen.pdf (106KB)
pdf 3. ontwerpomgevingsvergunning 2019-246.pdf (325KB)
pdf 4a. publiceerbareaanvraag.pdf (97KB)
pdf 4b. Bijlage_4_-_Ecologische_quickscan (geanonimiseerd).pdf (2.5MB)
pdf 4c. Bijlage_3_-_Watertoetsdocument (geanonimiseerd).pdf (60KB)
pdf 4d. Bouwaanvraag_Moskoupleats_aangepast (geanonimiseerd).pdf (2.5MB)
pdf 4e. aanvullingen_Moskoupleats_mei_2020 (geanonimiseerd).pdf (239KB)
pdf 4f. Antwoord_Thorp_heerenveen_8 (geanonimiseerd).pdf (126KB)
pdf 4g. Bijlage_VIII (geanonimiseerd).pdf (802KB)
pdf 4h. Bijlage_VII.pdf (155KB)
pdf 4i. Bijlage_VI.pdf (190KB)
pdf 4j. Aanvraagformulier_flora_en_fauna (geanonimiseerd).pdf (482KB)
pdf 4k. 76923-1_R71569_Geotechnisch_onderzoek (geanonimiseerd).pdf (3.2MB)
pdf 4l. Bodemonderzoek_en_asbestonderzoek - Kopiëren.pdf (2MB)
pdf 4m. 663B19 (geanonimiseerd).pdf (4.3MB)
pdf 4n. 2200321_Brandveiligheidsconcept_Moskoupleats (geanonimiseerd).pdf (6.3MB)
pdf 4o. NL_MKT_PHO_PSH_11750400_Alegra_10_703_leikleur_mat_engobe.jpg (33KB)
pdf 4p. NL_MKT_PHO_PSH_11750500_Alegra_10_745_zwart_edel_engobe.jpg (34KB)
pdf 4q. 8065-constructiebrief_23-09-2020 (geanonimiseerd).pdf (17.6MB)
pdf 4r. 8455_JG_22_Mars_Bouwmanagement_en_Vof_Smale_C1 (geanonimiseerd).pdf (9.1MB)
pdf 4s. Moskoupleats_Warmteweerstanden.pdf (2.1MB)
pdf 4t. 2020_10_14_aangepast_2200321_Ventilatieberekeningen.pdf (858KB)
pdf 4u. Daglicht_Moskoupleats_te_Katlijk.pdf (84KB)
pdf 4v. Detail_dak_brandscheiding.pdf (151KB)
pdf 4w. Activiteitenplan_Schoterlandseweg_22_Katlijk_def (geanonimiseerd).pdf (4.6MB)
pdf 4x. rapport_NO_Schoterlandseweg_22_Katlijk.pdf (1.4MB)
pdf 4y. Aanvraagformulier_flora_en_fauna_1 (geanonimiseerd).pdf (388KB)
pdf 4z. 8455_JG_22_Mars_Bouwmanagement_en_Vof_Smale_C1_2 (geanonimiseerd).pdf (2.4MB)
pdf 4za. 8455_JG_22_Mars_Bouwmanagement_en_Vof_Smale_Sheet_NW16_Doorsnede_B1__B2_pdf.pdf (727KB)
pdf 4zb. 8455_JG_22_Mars_Bouwmanagement_en_Vof_Smale_Sheet_NW18_Tekening_camera_views (geanonimiseerd).pdf (14MB)
pdf 4zc. 8455_JG_22_Mars_Bouwmanagement_en_Vof_Smale_Sheet_NW19_Terreininrichtingsplan.pdf (5.3MB)
pdf 4zd. besluit gedeputeerde staten ontwerpvvgb 05112020 - kopie.pdf (1.9MB)
pdf 4ze. W19HRV144-3.pdf (114KB)
pdf 4zf. 4468851_1606982908522_Verslag_overleg_Zorgplan_de_Moskoupleats (geanonimiseerd).pdf (670KB)
pdf 4zg. 8065-B1_rev0_23-10-2020.pdf (2MB)
pdf 4zh. 8065-P1_rev0_23-10-2020.pdf (2.2MB)
pdf 4zi. 8065-stat-berek_23-10-2020 (geanonimiseerd).pdf (30.9MB)
pdf 4zj. Memo_effectbeoordeling_NNN_Ontwikkeling_Schoterlandseweg_22_te_Katlijk (geanonimiseerd).pdf (872KB)
pdf 4zk. Vergunninghouder_Moskoupleats_3-12-2020_-_IM2 (geanonimiseerd).pdf (51KB)
pdf 4zl. Bijlage_5_-_aangepast_Aeriusrapport.pdf (513KB)
pdf 4zm. R.o._schoterlandseweg_22_te_Katlijk_6_januari_2021_pdf.pdf (4.1MB)
pdf 4zn. Zorgprofielen_ggz_wonen_pdf.pdf (106KB)
pdf 4zo. Antwoord_inzake_zorgprofielen (geanonimiseerd).pdf (188KB)
pdf 5a. brief van It Fryske Gea (geanonimiseerd).pdf (1.2MB)
pdf 5b. reactie college op brief It Fryske Gea (geanonimiseerd).pdf (319KB)
pdf 6. besluit gedeputeerde staten ontwerpvvgb 05112020.pdf (1.9MB)
pdf 7. (concept)brief aanvrager.pdf (311KB)
pdf 8. (concept)brief omwonenden en plaatselijk belang.pdf (310KB)
pdf Verslag infoavond Moskoupleats 09022021 (35KB)
pdf Overzicht vragen en antwoorden_informatiebijeenkomst Moskoupleats 09022021 (533KB)
pdf Informatiebijeenkomst Moskoupleats presentatie Thorp (10.4MB)
pdf Toelichting procedure aanvraag omgevingsvergunning gemeente Heerenveen (630KB)
pdf 9.a Brief omwonenden Katlijk 25-02-2021.pdf (105KB)
pdf 9.b Inspraak inspraak namens Plaatselijk Belang Katlijk (13KB)
pdf 9.c Inspraak Erik Smale namens Moskoupleats BV (20KB)
6.2 20:54
Definitieve verklaring van geen bedenkingen woning en bijgebouw Kromhoutsreed 6 Jubbega
De gemeenteraad wordt gevraagd om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruik van een bedrijfswoning als reguliere woning en het verhuren van een bestaand bijgebouw als vakantiehuis (airbnb) aan Kromhoutsreed 6 Jubbega.
6.3 21:09
Vaststellen Beeldkwaliteitsplan De Treffe Skoatterwâld
De gemeenteraad wordt gevraagd om het Beeldkwaliteitsplan De Treffe Skoatterwâld vast te stellen en op te nemen in de Welstandsnota. Het ontwerp heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen bedenkingen binnengekomen.
6.4 21:19
Het Inrichtingsplan en Beeldkwaliteitsplan Het Landgoed Skoatterwâld
De gemeenteraad wordt gevraagd om het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan Het Landgoed Skoatterwâld vast te stellen en op te nemen in de Welstandsnota. Het ontwerp heeft vier weken ter inzage gelegen en er zijn twee inspraakreacties binnengekomen, deze reacties zijn grotendeels overgenomen in het plan.
6.5 21:29
Opwaarderingsplan Romkessteeg
Voor de opwaardering van de Romkessteeg is een plan geschreven met daarbij een investeringsraming. De gemeenteraad wordt gevraagd om dit plan goed te keuren, en een krediet beschikbaar te stellen uit het fonds vitale kernen en een incidentele subsidie in te stellen.
6.6 21:44
Vragen over de RES
De commissie heeft de gelegenheid om vragen aan het college te stellen of met elkaar in gesprek te gaan over de RES, na de ontvangen informatie op 15 februari 2021.

De RES is een document waarin staat welke energiedoelstellingen gemeente Heerenveen samen met de regio zal halen en op welke termijn. En de aanpak/strategie om deze energiedoelstellingen te bepalen en te halen. Samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners werken we aan de RES.
7 21:59
Mededelingen / ingekomen stukken
8 22:04
Rondvraag
9 22:09
Sluiting