link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 juli 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
3
Mondelinge vragen
4
Besluitenlijst van 22 juni 2020
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijst van 22 juni 2020.
5
Grondexploitaties 10-jaarstermijn
Hamerstuk
6
Jaarstukken 2019
Hamerstuk
7
Verzamelbesluit 2020-2
Bespreekstuk
8
Perspectiefnota 2020, Investeringsagenda en Strategische Agenda Heerenveen 2020
Bespreekstuk
8.a
INGETROKKEN - 99 amendement - ynfestearingsaginda 2.0 - FNP
~~Beslút:~~
~~• Punt 2 foar it foarstel te feroarjen yn: De Ynfestearringsaginda 2020 foar kundskip oan te nimmen en foarôf by it fêststellen fan de begrutting foar 2021 de eventueel oanpaste ynfestearringsaginda op\`e nij oan de ried oan te bieden.~~
~~• Taheakje punt 2 A~~

~~By it foar kundskip oannimmen fan de ynfestearringsaginda ûndersteande foarstelde ynfestearringen en ambysjes mei te nimmen by it opstellen fan de begrutting foar 2021:~~
~~o 5 Huur extra onderwijsruimte de Burcht en Slingertouw in Skoatterwâld~~
~~o 13 Toegankelijke haltes~~
~~o 14 Fietsplan/fietsgemeente en Fietssnelwegen en Regionale Fietsagenda in en tussen kernen~~
~~o 25 Veenweidegebied~~
~~o 27 Voortzetten Economisch beleid algemeen~~
~~o 41 Energie Informatie Punt~~
~~o 42 Lokaal Energie Experimenten Fonds~~
~~o 44 Zwerfafvalbeloningssysteem~~
8.b
94 amendement - investeringsagenda gewijzigd vaststellen - VVD
8.c
95 amendement - bloedheet, kletsnat, gortdroog - D66
Besluit:
• Punt 2 van het besluit aan te vullen met:
De investeringen voortvloeiend uit het duurzaamheidsprogramma te vertalen in de begroting 2021, zodanig dat de tussentijdse resultaten en de doelstellingen worden bereikt.
8.d
INGETROKKEN - 96 amendement - fietsplan fietsen buitengebied - FNP
~~Besluit:~~
~~• In de Investeringsagenda bij Fietsplan/fietsgemeente voor het onderwerp ‘Fietsen buitengebied’ punt ‘verbeteren zichtbaarheid door verlichting’ het ambitieniveau ‘goud’ op te nemen en ambitieniveau ‘zilver’ voor de overige onderdelen.~~
~~• Het bedrag (€ 500.000) hiervoor te dekken uit een extra ombuiging: Subsidie CTO te verminderen met € 50.000 per jaar (dit is dekkend voor de kapitaallasten), (pagina’s 51 52 Investeringsagenda) en deze wijziging te verwerken in de investeringsagenda en Perspectiefnota.~~
8.e
INGETROKKEN - 97 amendement - fietsplan stallingsvoorzieningen - FNP
~~Besluit:~~
~~• In de Investeringsagenda bij Fietsplan/fietsgemeente voor het onderwerp ‘stallingsvoorzieningen’ het ambitieniveau ‘goud’ op te nemen.~~
~~• ombuiging: voor de helft te dekken uit het G1000 deel van het Fonds Vitale Kernen (pagina’s 32,33 Investeringsagenda) en voor de helft te dekken uit de vrije investeringsruimte (Perspectiefnota) en deze wijziging te verwerken in de investeringsagenda en Perspectiefnota.~~
8.f
INGETROKKEN - 98 amendement - fietsplan voorrang - FNP
~~Besluit:~~
~~• In de Investeringsagenda bij Fietsplan/fietsgemeente voor het onderwerp ‘Voorrang’ het ambitieniveau ‘goud’ op te nemen.~~
~~• Hiervoor 500.000 euro (kapitaallasten van € 50.000) te dekken uit de vrije investeringsruimte en deze wijziging te verwerken in de investeringsagenda en Perspectiefnota.~~
8.g
227 motie - inkomenstoeslag 130 procent - SP
Verzoekt het college/ draagt het college op:
De verordening individuele inkomenstoeslag aan de raad voor te leggen met:
o Verhoging van de minimumnorm van de inkomenstoeslag (onder de geldende voorwaarden) naar 130 % van het sociaal minimum.
o Invoering van de inkomenstoeslag voor mensen met een AOW-uitkering (zonder of met een klein pensioen) tot 130 % van het sociaal minimum inkomen.
8.h
INGETROKKEN - 228 motie - bewindvoering in eigen beheer - SP
~~Verzoekt het college/ draagt het college op:~~
~~• De inwoners van de gemeente Heerenveen niet meer verplicht worden de bewindvoering te laten uitvoeren door een toegewezen marktpartij, wanneer het niet gaat over WSNP.~~
~~• In het geval van vrijwillig bewind (budgetbeheer) het aan de inwoners gelaten kan worden om te kiezen voor een marktpartij of voor bewind bij de gemeente.~~
8.i
229 motie - betaalbare huurwoningen - SP
Verzoekt het college/ draagt het college op:
• Om bij de komende prestatiegesprekken/afspraken met de woningbouwverenigingen, de Huurdersbelangenvereniging Heerenveen en de Bewonersraad afspraken te maken voor het realiseren van minimaal twintig woningen met een maximum huur van € 500,00;
• om daarvoor bij nieuwbouw eventueel een niet marktconforme grondprijs te hanteren;
• hierbij ook in overweging te nemen goedkope (levensloopbestendige) woningen te realiseren door het aanpassen van nu leegstaande kantoorpanden.
8.j
230 motie - cultuursector - GL
Verzoekt het college/ draagt het college op:
• Bij het opstellen van de begroting rekening te houden met de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de culturele sector en dit terug te laten komen in de begroting.
8.k
231 motie - sociaal domein - GL
Verzoekt het college/ draagt het college op:
• Bij het opstellen van de begroting minimaal uit te gaan van het instandhouden van het huidige voorzieningenniveau van het Sociaal Domein.
9
Sluiting