Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gezamenlijke commissies - 29 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Tjalke de Jong
Toelichting: Gezamenlijke commissies jaarrekening/voorjaarsnota

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Beeldvorming Jaarstukken 2021 (1110428)
1.    Vragen aan wethouder Walters
Portefeuilles: Financiën, RO (inclusief 1221, Bruisend hart, Philipshof), Media (inclusief Mediapark), Wonen, Inclusie, Dierenwelzijn, ICT, Project Circusterrein
2.    Vragen aan wethouder Van Hunnik
Portefeuilles: Buurten en wijken, Vergunningverlening en handhaving, P&O en dienstverlening, Regio G&V, Onderwijs, MBO en HBO, Sport
3.    Vragen aan wethouder Scheepers
Portefeuilles: Economie, Cultuur en evenementen, Grondbeleid en GREX-en, Vastgoed, Beheer openbare ruimte en begraafplaatsen, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Crailo, Project Arenapark
4.    Vragen aan wethouder Van Voorden
Portefeuilles: Welzijn, zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en Opvang, Inburgering, Cultureel erfgoed, Inkoop en subsidiebeleid
5.    Vragen aan wethouder Heller
Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en Groen, Milieu en afval, Bereikbaarheid en Parkeren, Werk en inkomen, Minimabeleid en schuldhulpverlening, Vluchtelingenopvang en statushouders, Privacy
6.    Vragen aan burgemeester Van den Top
Portefeuilles: Veiligheid en Openbare Orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie, G40
3.a
Jaarstukken 2021 Resultaatbepaling (1110428)
Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2021 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2021.

Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2021. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.
3.b
Jaarstukken 2021 Resultaatbestemming (1110428)
Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2021. Voorafgaand aan dit voorstel heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2021 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van dit resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de Algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld.
4
Oordeelsvorming Jaarstukken 2021 (1110428)
5
Beeldvorming Voorjaarsnota 2022 (1135174)
Voor ligt de voorjaarsnota 2022 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. Naast de bijstelling op het financieel beeld voor 2022 vormt het een startpunt voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026.

1.    Vragen aan wethouder Walters
Portefeuilles: Financiën, RO (inclusief 1221, Bruisend hart, Philipshof), Media (inclusief Mediapark), Wonen, Inclusie, Dierenwelzijn, ICT, Project Circusterrein
2.    Vragen aan wethouder Van Hunnik
Portefeuilles: Buurten en wijken, Vergunningverlening en handhaving, P&O en dienstverlening, Regio G&V, Onderwijs, MBO en HBO, Sport
3.    Vragen aan wethouder Scheepers
Portefeuilles: Economie, Cultuur en evenementen, Grondbeleid en GREX-en, Vastgoed, Beheer openbare ruimte en begraafplaatsen, Project herinrichting Kerkbrink, Project Stationsgebied, Project Crailo, Project Arenapark
4.    Vragen aan wethouder Van Voorden
Portefeuilles: Welzijn, zorg en samenleving, Jeugd, Bescherming en Opvang, Inburgering, Cultureel erfgoed, Inkoop en subsidiebeleid
5.    Vragen aan wethouder Heller
Portefeuilles: Klimaat en energie, Natuur en Groen, Milieu en afval, Bereikbaarheid en Parkeren, Werk en inkomen, Minimabeleid en schuldhulpverlening, Vluchtelingenopvang en statushouders, Privacy
6.    Vragen aan burgemeester Van den Top
Portefeuilles: Veiligheid en Openbare Orde, Crisisbeheersing, Bestrijding mensenhandel, Ondermijning, Integriteit, Bestuurlijke aangelegenheden, Communicatie, G40
6
Oordeelsvorming Voorjaarsnota 2022 (1135174)