Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 6 april 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Beantwoording art. 41-vragen Pvda inzake Heuvellaan 50 (756634)
Op 9 maart 2021 heeft de fractie van Partij van de Arbeid Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het bouwplan van ontwikkelaar Villa Heuvel B.V. voor Heuvellaan 50. In de bijgevoegde collegebrief worden de vragen van antwoorden voorzien.
2
Uitstel beantwoording art. 41 vragen CDA Wonen én zorg voor ouderen (755808)
Op 5 maart jl. heeft het CDA artikel 41 vragen gesteld over wonen en zorg voor ouderen. Wij hebben iets meer tijd nodig om u van een zo goed mogelijk antwoord te voorzien, waardoor wij de reactietermijn van 30 dagen niet halen. Vandaar deze brief.
3
Uitstel beantwoording art 41 vragen SP inzake politiegeweld en etnisch profileren (758142)
Vanwege de gedetailleerdheid van de 41 artikel 41 vragen van de SP over politiegeweld en etnisch profileren, vragen we uitstel voor zorgvuldige beantwoording.
4
Opschonen Goudriaangarage (750891)
De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid, ordentelijkheid en exploitatie van de Goudriaangarage. De afgelopen jaren is het beheer van deze garage niet optimaal geweest, wat de veiligheid van de garage niet ten goede is gekomen. Tevens bestaan er door de ontstane situatie onvoldoende mogelijkheden tot een goede exploitatie. In het voorstel wordt voorgesteld middels een PvA het volgende te bewerkstelligen:
\- de veiligheid van de garage op orde brengen;
\- de garage beter exploiteerbaar te maken door te kiezen voor een ander exploitatiescenario\.
In het nieuwe exploitatiescenario wordt gekozen voor een andere tariefstelling en tevens voor de uitgifte van zwerfplekken boven die van vaste parkeerplekken.
5
Regionale bijdrage digitalisering MKB (760996)
\* Deze brief wordt aan alle gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek verzonden n.a.v. het advies van het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Economie & Innovatie.

In het regionale portefeuillehoudersoverleg van 5 maart jl. hebben de portefeuillehouders Economie & Innovatie geadviseerd om een incidentele regionale bijdrage van €90.000,- toe te kennen aan ‘SPOT 035: een digitale strategie voor het MKB’. Dit project is een initiatief van gemeente Hilversum en een coproductie van ondernemersverenigingen, onderwijspartners en overheden. Met de toekenning van dit budget dragen de regiogemeenten bij aan de MKB-deal die in november 2020 is getekend door gemeente Hilversum met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) . SPOT 035 is een van de 13 MKB-deals waarmee het ministerie regionale initiatieven van provincies en gemeenten steunt die het MKB versterken. SPOT 035 heeft eind 2020 €355.290,- ontvangen van EZK. Gemeente Hilversum stelde voor dit driejarige project jaarlijks €135.000,- beschikbaar door inzet van bestaande middelen uit het programma Economie en Media (€405.000,- totaal). Daarnaast leveren verschillende partners capaciteit voor de uitvoering van het project. Door de regionale bijdrage kunnen MKB-bedrijven uit de hele Gooi en Vechtstreek gebruik maken van de diensten van SPOT 035.
6
1221 | Varianten Bruisend Hart (686459)
In de Gebiedsagenda 1221 is Bruisend Hart benoemd als één van de gebieden die prioriteit moet krijgen in 1221. Doel is van Bruisend Hart een veiligere, aantrekkelijkere, functionelere, toekomstbestendigere en groenere entree voor Oost te maken. Als uitwerking van de Gebiedsagenda 1221 wordt momenteel gewerkt aan een toekomstbeeld (structuurvisie). Op basis van de eerste ronde aan participatie, met onder meer omwonenden, ondernemers en NS, zijn drie varianten opgesteld, waarvan de voorkeursvariant wordt uitgewerkt in de structuurvisie. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld variant 3, het Plein, als voorkeursvariant nader uit te werken in de structuurvisie. Deze variant sluit het beste aan op de wensen en ideeën die uit de participatie volgen en op de door de gemeente vastgestelde kaders.
7
Zelfbewoningsplicht (719153)
Op 9 september 2020 heeft de raad motie 20/065 aangenomen waarin ze het college oproept een zelfbewoningsplicht in het leven te roepen.
8
Beantwoording artikel 41 vragen 1221/Geuzenpark en vragen Korte Noorderweg (757371/759154)
Op 12 maart 2021 ontvingen wij vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum over 1221/Geuzenpark. Ook zijn door een omwonende vragen gesteld over de Korte Noorderweg. Middels bijgevoegde collegebrieven worden de art 41 vragen en de vragen van de omwonende beantwoord. Met de collegebrief 1221/Geuzenpark beschouwen wij T21/20 inzake planning Korte Noorderweg tevens als afgedaan.
9
1221| Groene pleinen Ampèrestraat, Kleine Drift en De Geus (756254)
Op basis van de Pleinverkiezing 1221, met ruim 1200 stemmen door bewoners, zijn 6 pleinen gekozen om opnieuw in te richten en te voorzien van meer groen. Voor de eerste 2 pleinen, te weten de Ampèrestraat en Kleine Drift, zijn gezamenlijk met omwonenden ontwerpen gemaakt. Het ontwerp voor het voorplein bij wijkcentrum de Geus is tot stand gekomen in samenwerking met de beheerders van het wijkcentrum. Gevraagd wordt het budget voor de eerste 3 locaties vrij te geven, zodat met de voorbereiding en uitvoering kan worden gestart.
10
Wijziging samenstelling commissie Gulden Boek (760577)
In te stemmen met het verzoek om per 1 april 2021 het lidmaatschap van de commissie voor het Gulden Boek te beëindigen voor mevrouw C. Schut
11
Opvolging motie M19-125 (758014)
Op 16 oktober 2019 is de motie ‘Sedum op de bushokjes’ aangenomen. In motie 19/125 werd verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken voor het vergroenen van de Hilversumse bushokjes door sedumbeplanting in combinatie met zonnepanelen op de daken van de bushokjes. En dit op te nemen in de aanbesteding. Daarnaast is gevraagd om te inventariseren waar binnen de gemeente andere daken of oppervlaktes zijn waar sedumbedekking (al dan niet met zonnepanelen) wenselijk en uitvoerbaar is. Deze collegebrief behandeld de opvolging van deze motie M19-125.
12
Maaibeheer, biodiversiteit en eikenprocessierups (714555)
Om uitvoering te geven aan de motie "Red de bij" is het afgelopen jaar onderzoek verricht naar de aanpassing van het maaibeheer in Hilversum. Doel van dit onderzoek was om de biodiversiteit in het algemeen en de leefomstandigheden van de wilde bij in het bijzonder te verbeteren door aanpassingen in het maaibeheer van grasvelden en bermen in de openbare ruimte.
Deze collegebrief behandelt de uitbreiding van de pilot ecologisch maaibeheer met als doel een bij- en insectvriendelijke inrichting van bermen en grasvelden te realiseren en bij te dragen aan de beheersing van de eikenprocessierups (hierna EPR) en andere plaagsoorten in de toekomst.
Tevens staat in deze brief een toelichting op het beheersplan eikenprocessierups. Op 28 april 2020 heeft het college het plan van aanpak ‘Beheersing Eikenprocessierups’ vastgesteld. Dit beheersplan en beheerskaart zijn opgesteld op basis van het plan van aanpak. Dit beheersplan vormt de basis voor de beheersing van de EPR binnen de gemeente Hilversum.

NB deze onderwerpen betreffen zowel de portefeuille Beheer openbare ruimte van wethouder Scheepers als de portefeuille Natuur en groen van wethouder Heller.