Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 27 juni 2022

Locatie: B en W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: G.M. van den Top
Algemene documenten:

1
Evaluatie en herijking Keurmerk Hilversumse Coffeeshops (1108687)
In de gemeente Hilversum is een gedoog- en handhavingsbeleid vastgesteld voor de coffeeshops. In dit beleid is opgenomen dat Hilversumse coffeeshops een keurmerk kunnen verkrijgen als waarborg voor goed ondernemerschap. Zes van de acht Hilversumse coffeeshops beschikken over het keurmerk. De twee coffeeshops die niet over het keurmerk beschikken (vanwege overname) conformeren zich wel aan de eisen uit het keurmerk. Op basis van gegevens en cijfers van de gemeente Hilversum, politie en brandweer is de werking van het Keurmerk geëvalueerd. De evaluatie is uitgevoerd over de periode juli 2015 (verlening keurmerk aan alle coffeeshops) tot juli 2019 (verloop van het verleende keurmerk). Ook heeft een integrale controle in januari 2022 plaatsgevonden. De evaluatie is tweemaal uitgesteld. In eerste instantie vanwege de coronapandemie en vervolgens door de aanstelling van de nieuwe burgemeester en de prioriteitenagenda.
2
Subsidieregeling Begeleiding in de Wijk Hilversum 2023 (1140523)
“Begeleiding in de Wijk” is een algemene voorziening, die voorliggend is op een maatwerkvoorziening, zoals individuele begeleiding regulier. Voor 2023 en volgende jaren is de gemeente Hilversum voornemens om de algemene voorziening ‘Begeleiding in de Wijk’ voort te zetten waarbij dit niet langer gebeurt in de vorm van een pilot. In de bij dit voorstel aangehechte subsidieregeling is beschreven op welke wijze ‘Begeleiding in de Wijk’ op een duurzame en juridisch houdbare wijze kan worden bekostigd per 1 januari 2023.

Met deze subsidieregeling kan de gemeente Hilversum op rechtmatige wijze uitvoering geven aan de algemene voorziening Begeleiding in de Wijk.
3
Vaststelling subsidieregeling Corona Herstelagenda Cultuur Hilversum 2022 (1127777)
Voor de uitwerking van de maatregelen F1, F2, F4 en F5 van de Corona Herstelagenda (ad € 600.000 voor cultuur, bijlage 1), heeft eind 2021 bestuurlijk overleg plaatsgevonden met Cultuurnetwerk Hilversum. Cultuurnetwerk heeft gevraagd om de activiteiten niet te spreiden, maar in samenhang te organiseren. Het netwerk heeft een plan ontwikkeld voor inzet van de middelen, het koepelplan OPEN035 (bijlage 6 en 7). Het is een concept dat de cultuursector in gezamenlijkheid verder wil ontwikkelen en in 2022 begint met een festivaldag op zaterdag 27 augustus. OPEN035 past naadloos bij de geest van de Corona Herstelagenda. Voor Hilversum is dit bovendien een unieke samenwerking van de cultuursector om alle Hilversummers te bereiken.
Om activiteiten voor specifieke doelen te subsidiëren is een subsidieregeling nodig als nadere regel van de Algemene Subsidieverordening. Het college wordt voorgesteld bijgaande Subsidieregeling Corona Herstelagenda Cultuur Hilversum 2022 (bijlage 2) vast te stellen, evenals het aanvraagformulier (bijlage 3) als het verantwoordingsformulier (bijlage 4). De gemeenteraad wordt geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (bijlage 5). Nadat de subsidieregeling is vastgesteld kunnen individuele subsidieaanvragen behandeld worden die passen binnen het koepelplan OPEN035.
4
Collegebrief gezamenlijk IVP Gooi en Vechtstreek (1155896)
De gemeenteraden in de regio Gooi- en Vechtstreek hebben eind 2018 hun lokale Integraal Veiligheidsplan (IVP) van 2019-2022 vastgesteld. Dit is een beleidsplan op hoofdlijnen waarin de gemeente en (veiligheids)partners hun prioriteiten op het gebied van veiligheid vaststellen en afspraken voor de komende vier jaar vastleggen. Door het vaststellen van een vierjaarlijks IVP, bepaalt de gemeenteraad de kaders van het lokale veiligheidsbeleid.

In 2022 lopen alle integrale veiligheidsplannen van de Gooise gemeenten af. Waar in 2018 de gemeenten dit nog per gemeente opstelden, gaan we dat nu samen doen in een regionaal plan voor 2023-2026.
Ook het nieuwe coalitieakkoord “Hilversum koesteren 2022-2026” zet in op de samenwerking met de andere regiogemeenten en zorgt voor efficiëntere en samenhangende inzet van middelen en om een waterbedeffect tussen deze gemeenten te voorkomen.

Belangrijk is dat we lokaal de prioriteiten vaststellen, zodat we effectief op regioniveau kunnen samenwerken. Zo werken we samen aan onze gezamenlijke opgaven met als hoofddoel een veilig Hilversum in een veilige regio. We zetten het IVP mede in als sturingsinstrument: we kiezen samen om de schaarste in de politiecapaciteit goed te kunnen verdelen. Dat betekent keuzes maken vóór (lokale) prioriteiten en daarmee ook keuzes om bepaalde werkzaamheden niet (meer) te doen.
5
Collegebrief Beantwoording Vragen D66 kwijtschelden aanslag Hoogheemraadschap (1163586)
Met deze collegebrief beantwoorden wij de ingekomen vragen van de fractie van D66 over ‘Kwijtschelden aanslag Hoogheemraadschap’. De vragen worden gesteld naar aanleiding van het bericht van het Hoogreemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) dat zij in mei beginnen met het innen van de waterschapsbelasting voor 2021 voor huiseigenaren. De aanslag voor 2022 komt later dit jaar. Deze vertraagde inning valt ongelukkigerwijs ook samen met de eveneens vertraagde aanslag voor de gemeentelijke belasting in Hilversum.
6
Vaststellen geluidsbelastingkaart 2021 (1154573)
Om de 5 jaar moet de gemeente Hilversum haar geluidsbelastingkaart vast te stellen en te publiceren. Voor 30 juni 2022 moet de geluidsbelastingkaart 2021 van Hilversum door B en W zijn vastgesteld.
7
Woningbouwoverzicht 2022 (1110516)
Deze brief geeft een overzicht van de opgeleverde woningen in 2021 en eerste kwartaal 2022. Met deze brief geven wij u een overzicht van de behaalde resultaten. Daarnaast geven we een doorkijk naar de plannen die naar verwachting de komende jaren worden uitgevoerd.
8
Beantwoording Art. 41 vragen DH en CDA over Zebra's of (vergader-)tijgers (1152364)
Op 1 juni 2022 hebben de fracties van DH en CDA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over zebra's of (vergader-)tijgers. Middels bijgevoegde collegebrief worden deze beantwoord.