Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening & Wonen - 12 februari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J. Kalk

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college en prioriteiten- en verplichtingenagenda
4
Vaststellen verslag commissie Ruimtelijke Ordening & Wonen d.d. 15 januari 2020
5
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. J. Kastje
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. F.G.J. Voorink
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
9
Toekomstvisie Zwembad De Lieberg (593363)
In verband met de verouderde staat van zwembad De Lieberg is onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstscenario’s. Voor De Lieberg is een grootschalige renovatie noodzakelijk. Een alternatief scenario is het bouwen van een nieuw zwembad op een nieuwe locatie. Op advies van de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen is -in samenwerking met de verenigingen en overige gebruikers- gekeken naar de mogelijkheden op Sportpark Loosdrecht en op het Arenapark. Samen komen wij tot de keuze voor nieuwbouw in het Arenapark.
10
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (563958)
De omgevingsdienst stelt voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek aan te passen omdat:
1. De huidige regeling niet volledig voldoet aan de wet gemeenschappelijke regelingen;
2. Enkele onderdelen niet correct waren benoemd in de regeling;
3. De OFGV wil voorkomen dat binnenkort weer een wijzigingsvoorstel gedaan moet worden vanwege de inwerkingtreding van de wet normalisering ambtenaren (1 januari 2020) en later de omgevingswet (1 januari 2021).
11
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. A.R.C. Scheepers
12
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
13
Vaststelling stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten Crailo (594491)
Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht te besluiten de ruimtelijke verbeeldingskaart als onderdeel van het Stedenbouwkundig en landschapsplan buurtschap Crailo vast te stellen. Tevens wordt de raad verzocht te besluiten over de 4 speerpunten Identiteit, Energie, Biodiversiteit en Mobiliteit die voortkomen uit het Ambitiedocument Crailo. De 3 gemeenten Laren Hilversum en Gooise Meren hebben op 18 december 2017 ingestemd met de aankoop van het voormalige kazerneterrein van de provincie Noord Holland op basis van dit Ambitiedocument. Het Stedenbouwkundig en landschapsplan Buurtschap Crailo vormt het vertrekpunt van het bestemmingsplan dat in 2020 verder zal worden uitgewerkt en uiteindelijk zal worden aangeboden aan de 3 gemeenteraden ter vaststelling.
pdf Dossier 4363 voorblad.pdf (37KB)
pdf Vaststelling stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten Crailo - Raadsvoorstel (271KB)
pdf Vaststelling stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten Crailo - Raadsbesluit (131KB)
pdf Bijlage 1 Ruimtelijke verbeeldingskaart Crailo dd. 12 november 2019 (18.8MB)
pdf Bijlage 1 Ruimtelijke verbeeldingskaart (aangepaste versie gepubliceerd 10 januari 2020 (2.5MB)
pdf Bijlage 2a Stedenbouwkundig- en landschapsplan Crailo (17.7MB)
pdf Bijlage 2b Bijlagen bij Stedenbouwkundig- en landschapsplan Crailo (29MB)
pdf Bijlage 3 Onderzoek (Companen) Woonprogramma Crailo dd. 6 september 2019 (2.2MB)
pdf Bijlage 4 Onderzoek (BCI) Duurzaam bedrijfsconcept Crailo dd. September 2019 (1.4MB)
pdf Bijlage 5 Onderzoek (Merosch) Energievisie Crailo, Klaar voor 2050 dd. 23 aug 2019 (2.2MB)
pdf Bijlage 6 Onderzoek (Tauw) Biodiversiteit Crailo dd. 22 november 2019 (13.4MB)
pdf Bijlage 7 Onderzoek (Arcadis) Cultuurhistorisch Onderzoek Buurtschap Crailo dd. 16 oktober 2019 (13.8MB)
pdf Bijlage 8 Plan van aanpak mobiliteit Crailo update 22-01-2020 (1.1MB)
pdf Persbericht GEM Crailo 18-12-2019 (161KB)
overig BVS Crailo 7 januari 2020 deel 1 (23.2MB)
overig BVS Crailo 7 januari 2020 deel 2 (29.1MB)
pdf Crailo beantwoording vragenlijst raadsleden 22 januari 2020 (382KB)
pdf Verzoek nav technische vragen gemeente Laren bijlage WUR Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid (2.9MB)
pdf Bijdrage N. Bijvoet commissie RO&W namens klein crailo (1) (2.4MB)
pdf Bijdrage N. Bijvoet commissie RO&W namens klein crailo CPO (2) (1MB)
pdf Motie en amendementenbundel Stedenbouwkundig- en Landschapsplan Crailo V3 d.d. 12 februari 2020 (6.4MB)
overig Geluidsbestand agendapunt 13 (9.9MB)
14
Investeringskrediet interne verbouwing aula Bosdrift (595860)
De Uitvaartstichting Hilversum (USH) heeft het plan opgevat de aula van de begraafplaats Bosdrift nieuw leven in te blazen. Sinds 1964 is de aula niet meer voor funeraire doeleinden gebruikt. De USH exploiteert sinds de zomer van 2016 de gemeentelijke begraafplaatsen, waaronder de Bosdrift, maar huurt tot nog toe alleen panden op de Noorderbegraafplaats en Zuiderhof.

In de visie van de USH krijgt de Bosdrift een centrale plek in haar bedrijfsvoering. De stichting wil in het pand zowel kantoor houden, als kleinschalige uitvaartdiensten aanbieden. Ook komt er een klein mortuarium en afscheidskamer, waar families en vrienden condoleances bij overledenen kunnen houden. De benodigde interne verbouwing (af te ronden Q1 2021) vindt plaats met behoud van de architectonische, cultuurhistorische en typologische waarden. Doordat de aula een funeraire bestemming houdt, verworden aula en begraafplaats opnieuw tot een ‘ensemble’, zoals in de aanwijzing tot rijksmonument ooit was bedoeld.

De gemeente stelt een investeringskrediet ter beschikking van €483.000 voor alle ‘nagelvaste’ onderdelen van de verbouwing. De USH draagt zorg voor de inrichting en heeft hiervoor een apart bedrag voor opgenomen in haar meerjarenbegroting. Het investeringskrediet is voor de gemeente budgettair neutraal (rendabel), aangezien de kapitaallasten volledig worden doorgerekend in de jaarlijkse huurprijs die de USH aan de gemeente betaalt (€47.233, inclusief kapitaallasten restauratie van de aula in 2016). De USH rekent in haar meerjarenbegroting 2020-2024 vanaf 2021 met de totale extra huurlasten.