link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijke Zaken - 18 mei 2022

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 5 april 2022
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie vierjaarlijkse rapportage Natuurmonitoring in Laarbeek
6
Voorstel tot afgifte definitieve Verklaring van Geen Bedenkingen voor aanvraag zonnepark Vossenberg
7
Verslag Landschapsdialoog Lieshoutse Heide
8
Voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Lekerstraat ong., Beek en Donk
Dit agendapunt wordt door het college teruggetrokken van de agenda. In overleg met het presidium zal bepaald worden wanneer het opnieuw wordt geagendeerd.
9
Stand van zaken bouwplannen (onder voorbehoud)
Er zijn bij dit agendapunt deze keer geen nieuwe ontwikkelingen te melden
10
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
11
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
12
Rondvraag
13
Sluiting