link naar deze pagina

Vergadering commissie Algemene Zaken - 21 november 2019

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.P.H. Gruijters

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 september 2019
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Voorstel tot vaststelling van de APV 2020
6
Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Laarbeek
7
Voorstel tot vaststelling van het Toezicht en Handhavingsbeleid gemeente Laarbeek 2020-2024
8
Voorstel tot vaststelling van de duurzaamheidsagenda 2019
9
Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2020
10
Voorstel krediet vervanging audio en visuele middelen gemeentehuis Laarbeek
11
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
12
Rondvraag
13
Sluiting