link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 11 juni 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Leon Hoek
Bundel:
pdf Agendabundel (10.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Bespreekpunt Vertraging bouw geluidschermen HSL - ingebracht door L3B
Griffie
5.b
Ontwikkelingen in de verduurzaming van de openbare ruimte
Griffie
5.c
Voortgangsrapportage 2018 uitvoeringsmaatregelen 'Woonvisie Lansingerland 2015-2020
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Vaststellen bestemmingsplan Chrysantenweg 42 - stukken met persoonsgegevens in iBabsmap persoonsgegevens

Gevraagde beslissing  1. De ‘Nota zienswijzen staat van wijzigingen bestemmingsplan “Chrysantenweg 42”’ vast te stellen.

  2. Het bestemmingsplan “Chrysantenweg 42”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0133H03-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 9 juli 2018, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeen-komstig de van dit besluit deel uitmakende Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Chrysantenweg 42”.

  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
6.b
Verordening Woonruimtebemiddeling

Gevraagde beslissing


De ‘Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 2e wijziging’ vast te stellen met een werkingsduur tot 1 juli 2020.


Kathy Arends
RE
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting