link naar deze pagina

Begeleidingscommissie Accountant Controle - 24 mei 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan Pieter Blonk

1
Opening en mededelingen
2
Insprekers
3
Vaststelling agenda
4
Verslag vorige BAC vergadering
5
Vaststellen jaarstukken 2022
6
Managementletter
7
Presentatie rechtmatigheidsverantwoording door concerncontroller (max 20 min)
8
Frauderisico-analyse
9
Evaluatie accountantsdiensten
10
Aanbesteding accountant
11
Rondvraag en sluiting