link naar deze pagina

Gemeenteraad - 3 oktober 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Bundel:
pdf Agendabundel (44.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 3 oktober 2019
Griffie
8
Bespreekpunten
8.a
Stappenplan Standplaatsen Berkel Centrum
Griffie
8.b
Nota van Uitgangspunten herontwikkeling Berkel Centrum Oost (Hergerborch) - bespreekpunt ivm mogelijk amendementen van L3B inzake ontsluiting verkeer van het gebied (terugvaloptie) en inzake financiën van WIJ Lansingerland

Gevraagde beslissing  1. De Nota van Uitgangspunten ‘Berkel Centrum Oost (Hergerborch)’ (T19.11403) vast te stellen;

  2. In te stemmen met het uitwerken van de varianten 2, 3 en 4.

Kathy Arends
RE
8.c
Zienswijze NRD plan-MER Luchtruimherziening

Bijgaande zienswijze (met corsanummer U19.07319) op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de plan-MER voor de Luchtruimherziening vast te stellen.


Simon Fortuyn
RE
9
Hamerstukken
9.a
Bekrachtiging geheimhouding (indien van toepassing)
9.b
Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten Lansingerland

De nota ‘Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten Lansingerland’, corsa nummer: T19.10648, vast te stellen.


Kathy Arends
RE
9.c
Vaststelling bestemmingsplan "Hordijk-locatie" - bijlagen met persoonsgegevens in iBabs-map persoonsgegevens/twee bijlagen hiervan via de mail vanwege de grootte van de stukken

1. De Nota zienswijzen bestemmingsplan "Hordijk-locatie" vast stellen.
2. Het bestemmingsplan "Hordijk-locatie", met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0183-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBK met datum 31 januari 2016, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


Kathy Arends
RE
9.d
Vaststelling welstandscriteria "Hordijk-locatie"

De Welstandsnota uit april 2012 partieel te herzien door toevoeging van de welstandscriteria "Hordijk-locatie" aan de Welstandsnota.


Kathy Arends
RE
9.e
Vaststelling Geurverordening Noordeindseweg 11b, Berkel en Rodenrijs

De Geurverordening Noordeindseweg 11b, Berkel en Rodenrijs, gemeente Lansingerland vast te stellen.


Kathy Arends
RE
9.f
Opdrachtverlening Accountantsdiensten

De opdracht voor de accountantscontrole voor de boekjaren 2019 t/m 2021, met de optie deze te verlengen voor de begrotingsjaren 2022 en 2023, te gunnen aan Publieke Sector Accountants B.V.


 


Griffie
9.g
Vraag om uitstel bij de Raad van State aangaande bestuurlijke lus Noordersingel 127 a

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met bijgaande brief (U19.07499) te verzoeken de termijn voor het vastleggen van een voorlopige maatbestemming voor Noordersingel 127a in bestemmingsplan Groenzoom te verlengen tot na de raadsvergadering van 31 oktober 2019.


Griffie
10
Sluiting