link naar deze pagina

Beeldvorming - 2 februari 2022

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Digitaal

20:00-23:00 uur omgevingswet, nav bespreking in cie ruimte over bindend adviesrecht-CIE Ruimte
Aanleiding
Op 13 december 2021 vond in de commissie Ruimte het debat plaats over het raadsvoorstel “Aanwijzen gevallen bindend adviesrecht Omgevingswet” en is geconcludeerd dat dit voorstel nog niet rijp was voor besluitvorming. In de brief van 16 december heeft het college een voorstel voor het vervolg gedaan. Het was de uitdrukkelijke wens van de raad om nog voor de verkiezingen een bijeenkomst over dit onderwerp te houden.

Tijdens deze bijeenkomst volgt nadere inhoudelijke informatie en uitleg over de onderwerpen aan de hand van een aantal voorbeelden. De presentatie van deze avond wordt dinsdag 1 februari in ibabs toegevoegd. Er is ruim gelegenheid om technische vragen te stellen en het gesprek onderling en met de deskundigen hierover te voeren. De bijeenkomst is raadsbreed, omdat de huidige fase van de omgevingswet een raadsbrede voorbereiding en besluitvorming vragen (zie ook het raadsbesluit ‘invoering omgevingswet’ van 3 juni 2021).
Aanwezig tijdens de beeldvorming zijn:
• Titia Cnossen, wethouder
• Lydia Voogelaar, planjurist gemeente Lansingerland
• Linda Dekkers, jurist KuiperCompagnons
• Sophie Serrarens, projectmanager invoering Omgevingswet gemeente Lansingerland
• Diane Bergman, projectleider ontwikkeltraject burgerparticipatie gemeente Lansingerland
Aan het slot van de vergadering wordt de balans op gemaakt waar we staan en of een vervolg op deze sessie gewenst is.
Deadline besluitvorming
Behandeling van het raadsvoorstel “Aanwijzen gevallen bindend adviesrecht Omgevingswet” is voorzien in commissie Ruimte van 17 mei en raadsvergadering van 2 juni.
Vooralsnog gaan wij uit van inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Dit hangt af van de besluitvorming in Den Haag door de Eerste en Tweede Kamer. 1 juli 2022 vormt daarmee een wettelijke deadline. Dit is belangrijk omdat de gemeenteraad vanaf die datum geen rol speelt bij een beslissing om af te wijken van het omgevingsplan; dit is slechts anders als de raad gevallen aanwijst waarvoor bindend advies geldt.