link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 6 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
\-Inspreker 1 over electrische laadpaal
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
Nathalie van Bakel, VVD - fietsendiefstal bij de Biesieklette Berkel Westpolder
5
Bespreekpunten
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Slotwijziging 2023
6.b
Vaststellen leges- en belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2024
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
**Terugkoppeling van Brecht Weerheim, adviescommissie EV 29 november 2023**
Afgelopen woensdag heeft de adviescommissie EV van de MRDH vergaderd. Namens Lansingerland waren dhr. Meuldijk en dhr. Weerheijm aanwezig. Het eerste bespreekpunt was de hervorming van de bijdrageregeling EV. Dit is een belangrijk onderwerp omdat het EV component door de deelnemende gemeenten zelf wordt bekostigd. Lansingerland kon zich vinden in de voorgenomen hervormingen, die er hopelijk voor zorgen dat er meer (effectieve) projecten gefinancierd worden door de MRDH en onderbesteding afneemt. De adviescommissie gaf nog wel een aantal aandachtspunten mee, onder andere over de meetbaarheid van de resultaten van een project. Daarnaast werd ook benadrukt dat projecten een regionaal impact moeten hebben en de samenwerking in de regio te bevorderen en alle gemeenten een kans moeten hebben om in aanmerking te komen voor een project. Tot slot besprek de adviescommissie het belang voor het gebruiken van brede welvaart als belangrijkste indicator voor succes in de regio.
Het tweede bespreekpunt was de meerjarige subsidierelatie met InnovationQuarter (IQ). Vanwege het belang en de grotere interesse wordt er een themasessie in 2024 georganiseerd over IQ. Daarnaast heeft de adviescommissie aangegeven 2x per jaar kort op de hoogte gesteld te willen worden voor IQ, mede om ervoor te zorgen dat lokaal beleid aansluit bij de wensen van startende ondernemingen en gemeenten niet achter de feiten aanlopen.
10
Rondvraag en sluiting