link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 2 december 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Let op: ivm een volle agenda start de commissie om 19.30u!

Reden voor bespreking brief Aanpak messenverbod jongeren: in M2020-002 heeft de raad verzocht om Met een bespreeknotitie en daarna een voorstel te komen in de vorm van aanpassing van de APV door het opnemen van een verbod op bezit van messen bij jongeren
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Aanpak messenbezit jongeren
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Slotwijziging 2020 - spreektijd 5m 1e termijn/3m 2e termijn
< P class=Huisstijlkleinekop>Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>De slotwijziging van de Begroting 2020-2023 vast te stellen.< /LI>
< LI>De volgende stortingen in en onttrekkingen aan de reserves te doen:
-       Een bedrag van € 854.650 te onttrekken aan de bestemmingsreserves;
-       Een bedrag van € 209.590 toe te voegen aan de bestemmingsreserve;
-       Een bedrag van € 868.865 toe te voegen aan de algemene reserve in verband met de budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021.< /LI>
< LI>De looptijd van de reserve Crisismaatregelen te verlengen met 1 jaar tot en met 2021 en daarbij het volledige restbedrag van de reserve ad € 3.755.800 beschikbaar te houden.< /LI>
< LI>De uit de slotwijziging voortvloeiende wijzigingen van de begroting vast te stellen.< /LI>< /OL>
Jan-Willem van den Beukel
BV
6.b
Algemene Plaatselijke Verordening 2021
< P class=Huisstijlkleinekop>Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>De Algemene Plaatselijke Verordening 2021 ((T20.13080) vast te stellen, inclusief de artikelsgewijze toelichting (T20.13114) en de wijzigingen ((T20.13083).< /LI>
< LI>De Algemene Plaatselijke Verordening 2020, zoals vastgesteld op 17 december 2019, in te trekken.< /LI>< /OL>
Pieter van de Stadt
SA
6.c
Uitwerking motie M2019-021 artikel 1 Kunst in het Huis van de Samenleving
Pieter van de Stadt
SA
6.d
Instellen kapitaallasten dekkingsreserve RvR De Groenzoom
< P>Het instellen van een kapitaallasten dekkingsreserve RvR De Groenzoom.< /P>
Jan-Willem van den Beukel
RE
6.e
Vaststellen legerverordening en bijbehorende tarieven 2021
< P class=Huisstijlkleinekop>Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>De Legesverordening 2021 (T20.12665) vast te stellen.< /LI>
< LI>Bijbehorende Tarieventabel 2021 (T20.12630) vast te stellen.< /LI>< /OL>
Jan-Willem van den Beukel
BV
6.f
Vaststellen belastingverordeningen en tarieventabellen 2021
< P class=Huisstijlkleinekop>Gevraagde beslissing:< /P>
< OL>
< LI>De belastingverordeningen (inclusief tarieven) 2021 vast te stellen:
1.1.  Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2021;
1.2.  Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021;
1.3.  Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021;
1.4.  Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2021;
1.5.  Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2021.< /LI>
< LI>De volgende tarieven vast te stellen:
2.1.  Tarieven 2021 behorende bij verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014;
2.2.  Tarieven 2021 behorende bij verordening op de heffing en invordering precariobelastingen 2012;
2.3.  Tarieven 2021 behorende bij verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2009 Lansingerland;
2.4.  Overzicht tarieven 2021 gemeentelijke begraafplaatsen Lansingeland.< /LI>< /OL>
Jan-Willem van den Beukel
BV
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting