link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 17 juni 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Toelichting: De leden van de commissie ruimte worden uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking van agendapunt 6a Blok B - Cultuurhuis Berkel vanwege de relatie met het dossier Uitbreiding Berkel West
Bundel:
pdf Agendabundel (16.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Jaarrapportage sociaal domein 2018
Ankie van Tatenhove
SA
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Blok B - Cultuurhuis Berkel geheime stukken in iBabs map geheime stukken- spreektijden 1e termijn 5 min/2e termijn 3 min

  1. De intentie uit te spreken een cultuurhuis in Berkel te realiseren, met als werktitel ‘Blok B’, op basis van de uitgangspunten die de gemeenteraad in 2017 heeft vastgesteld in de Nota Cultuurhuizen.

  2. Voor realisatie van het Cultuurhuis Berkel als voorkeurslocatie Blok 5 aan te wijzen dat onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling van Berkel Centrum West.

  3. In de Kaderbrief 2020 aanvullend op de begroting € 500.000 aan structurele lasten voor het Cultuurhuis op te nemen en voor de aanloopfase in 2020 t/m 2022 een incidenteel bedrag van € 60.000 per jaar op te nemen.

  4. Voor de dekking van de structurele lasten van het cultuurhuis van € 650.000 uit de reeds vastgestelde begroting 2019-2022 € 150.000 in te zetten.

  5. Het college te verzoeken na de zomer van 2019 een definitief plan voor Blok B ter verdere besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Ankie van Tatenhove
SA
6.b
Herontwikkeling de Snip

Vast te stellen dat de Dorpsstraat 5-7 te Bleiswijk verkocht kan worden aan Secerno voor de herontwikkeling van de locatie en de financiële gevolgen van de verkoop te verwerken in de Kaderbrief 2020.


Simon Fortuyn
RE
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting