link naar deze pagina

Besluitvormende raad - 15 mei 2018

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. K. Tigelaar

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2
Vaststellen besluitenlijst raadsforum 17 april 2018.
3
Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) (2117541).
4
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding eerste herziening 2018 grondexploitatie Vlietvoorde (448).
De rapportage ‘Eerste herziening 2018 van de grondexploitatie Vlietvoorde' en daarbij behorende bijlagen bevat informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Daarom wordt de raad voorgesteld om 'voorlopige' geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de rapportage betreffende de ‘Eerste herziening 2018 van de grondexploitatie Vlietvoorde' inclusief de daarbij behorende bijlagen 2, 4, 5, 6A en 6B.
5
Raadsvoorstel Eerste herziening 2018 van de grondexploitatie Vlietvoorde (417).
De financiële kaders voor het project Vlietvoorde zijn vastgelegd in een grondexploitatie. Het college legt in principe tweemaal per jaar een herziening van de grondexploitatie ter besluitvorming aan de raad voor. In de eerste herziening van 2018 is de (financiële) stand van zaken per januari 2018 opgenomen. Sinds de tweede herziening van 2017 zijn de ontwikkelingen over de tweede helft van 2017 in de grondexploitatie verwerkt.
6
Raadsvoorstel vaststellen extra budget voor renovatie en ombouw Hockeyvelden Duivesteyn maart 2018
In de begroting is onvoldoende budget opgenomen voor de renovatie van hockeyveld 2 op sportpark Duivesteyn. De wens van de hockeyvereniging om veld 2 om te bouwen naar een waterveld en veld 7 naar een (mini-) hockeyveld ten behoeve van G-hockey leidt bovendien eveneens tot extra kosten waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Het college stelt de raad voor de extra benodigde kredieten te voteren.

In de Oordeelsvormende Raad van 24 april jl. is aangegeven dat mogelijk een amendement wordt ingediend.
7.a
Raadsvoorstel Instemming aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017 (420).
Met dit voorstel wordt het college gevraagd het ingevulde aanvraagformulier vast te stellen ten behoeve van de vangnetuitkering Participatiewet 2017, waarna de verklaring ter instemming aan de raad beschikbaar gesteld kan worden.

De heer Van Veller (VVD) heeft een motie aangekondigd (zie bijlage).
7.b
Raadsbrief met gewijzigde aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2017 (508).
Op 13 maart 2018 heeft het college de vangnetaanvraag 2017 in concept vastgesteld en verzonden naar de raad (dossier 420). In de oordeelsvormende raad van 24 april 2018 heeft de raad verzocht om een aanscherping van de aanvraag. Middels de gewijzigde versie wordt voldaan aan dit verzoek.
8
Sluiting.