link naar deze pagina

Commissie Algemene Zaken - 16 januari 2018

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dhr. P.J. van Dolen
Toelichting: Het betreft een gecombineerde vergadering van de commissies Algemene Zaken en Openbaar Gebied.

1 19:30
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2 19:35
Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).
3 20:05
Vragenuur
4 20:15
HAMERSTUK: Besluitenlijst commissie Algemene Zaken d.d. 28 nov. 2017 (2014963) en besluitenlijst commissie Openbaar Gebied d.d. 21 nov. 2017 (2017174).
Besluitenlijst openbare vergadering commissie Algemene Zaken d.d. 28 nov. 2017 (2014963).
Besluitenlijst van de openbare vergadering commissie Openbaar Gebied d.d. 21 nov. 2017 (2017174).
5 20:15
HAMERSTUK: Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Algemeen Bestuur MRDH van 21 december 2017

Dit is een standaard agendapunt. Indien fracties behoefte hebben aan een terugkoppeling kan men dit agendapunt overhevelen naar de bespreekpunten.
6 20:20
HAMERSTUK: Terugkoppelingen werkgroepen
Werkgroep Afvalbeleid.
Werkgroep Omgevingswet.
Werkgroep Rekening & Audit.
7 20:20
HAMERSTUK: Toezeggingenlijst (Januari 2018).
8 20:20
HAMERSTUK: Raadsvoorstel vaststellen revitaliseringsstrategie bedrijventerreinen 2020
9 20:20
HAMERSTUK: Raadsvoorstel Evaluatie protocol geheimhouding (2017402)
10 20:20
HAMERSTUK: Raadsvoorstel vaststellen van een kwaliteitsverordening voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht (304)
Het vaststellen van een kwaliteitsverordening is een wettelijke verplichting voor taken die worden uitgevoerd door een omgevingsdienst. Voor de taken die de gemeente zelf uitvoert heeft de gemeente de zorg om een goede kwaliteit te leveren.
De voorliggende verordening regelt zowel de kwaliteit van de taken die de omgevingsdienst uitvoert als de kwaliteit van de taken die de gemeente zelf uitvoert.
De gemeente volgt hiermee de model-verordening, die is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.
11 20:20
HAMERSTUK: Raadsvoorstel Ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning eerste fase voor het oprichten van twee winkelruimten en dertig woningen (26 eengezinswoningen en 4 maisonnettes) aan het Molenpad (J-locatie) in Leidschendam (2017534)
12 20:20
HAMERSTUK: Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 'Meer- en Geerweg 5' (2012559).
13 20:20
HAMERSTUK: Raadsvoorstel: Oplegging geheimhouding grondexploitatie 2018 Rijnlandlaan (327).
De rapportage 'Grondexploitatie 2018 Rijnlandlaan' en daarbij behorende bijlagen bevat informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Het college stelt daarom de raad voor om de door het college opgelegde 'voorlopige' geheimhouding ten aanzien van de rapportage 'Grondexploitatie 2018 Rijnlandlaan'en de daarbij behorende bijlagen te bekrachtigen.
14 20:20
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: Besluitvorming stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan en openen grondexploitatie gebiedsontwikkeling (298).
- Vaststellen van het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan (plan 4) voor de realisering van sociale woningbouw (54 appartementen), een school voor voortgezet onderwijs (vmbo Veurs Voorburg), uitgeefbare grond voor kinderopvang, een vergroot speelplein voor basisschool De Dijsselbloem en inrichten openbaar gebied (zo veel mogelijk groen karakter);
- In te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor de integrale gebiedsontwikkeling (exclusief vergroten speelplein Dijsselbloem);
- Op basis van de huidige berekeningen voor de uitvoering van het plan een bedrag van € 339.000 ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar en in te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging;
- Het investeringskrediet 20091083 PO Nieuwbouw Dijsselbloem op te hogen met een bedrag van € 58.000 (inclusief BTW) voor het vergroten van het speelplein van basisschool De Dijsselbloem, conform motie schoolplein Dijsselbloem d.d. 11 april 2017;
- Herbevestigen van het raadsbesluit van 5 juli 2016 dat geen verklaring van geen bedenking afgegeven hoeft te worden voor dit (binnen het vastgestelde basis ruimtelijk kader passend) stedenbouwkundig plan.
15 21:20
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel: Vaststellen wijziging GR-Avalex eerste kwartaal 2018 (297).
Met het voorliggend besluit wordt de GR Avalex gewijzigd in een collegeregeling en in overeenstemming gebracht met de wetgeving . Tevens wordt een optimaliseringsslag gemaakt door Avalex om te vormen tot een bedrijfsvoeringorganisatie .