link naar deze pagina

Oordeelsvormende Raad - 22 mei 2018

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. K. Tigelaar

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2
Tweede termijn: Raadsvoorstel instemmen zienswijze Bedrijfsplan DSW 2018-2022 (497).
Het Dagelijks Bestuur heeft een bedrijfsplan opgesteld met de beheersmaatregelen om het tekort op het bedrijfsresultaat terug te brengen naar break-even. Dit plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

Dit agendapunt is doorgeschoven vanuit het Raadsforum van 15 mei jl.
3.a
Raadsvoorstel vaststellen Zienswijze op begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 GR GGD & Veilig Thuis Haaglanden (481).
De raad wordt gevraagd in te stemmen met een concept-zienswijze(brief) m.b.t. de begroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 van de GGD&VT Haaglanden.
3.b
Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting Inkoopbureau H10 2018 en begrotingswijziging 2018 (498).
De raad wordt gevraagd in te stemmen met een concept-zienswijze(brief)m.b.t. de ontwerpbegroting 2019 en de wijziging op de begroting 2018 van het Inkoopbureau H10.
3.c
Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting GR DSW Rijswijk e.o. 2019 (en jaarstukken 2017) (489).
De raad wordt gevraagd in te stemmen met een concept-zienswijze(brief) m.b.t. de begroting DSW 2019.
3.d
Raadsvoorstel vaststellen zienswijze (gewijzigde) begroting 2018 & ontwerpbegroting 2019 GR Avalex
De raad wordt gevraagd in te stemmen met een concept-zienswijze(brief) m.b.t. de ontwerpbegroting 2019 en de wijziging op de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Avalex. De raad kan voor 20 juni zijn zienswijze op de Gewijzigde Begroting 2018 (GB 2018) en de Primaire Begroting 2019 (PB 2019) van Avalex kenbaar maken bij het algemeen bestuur van Avalex.
3.e
Raadsvoorstel vaststellen zienswijze op de ontwerpmeerjarenbegroting 2019-2022 en jaarstukken 2017 GR Veiligheidsregio Haaglanden (499).
Vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden zijn de ontwerp-meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022 en de algemene financiële beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting ("kaderbrief") 2019-2022 en de jaarrekening 2017 (inclusief accountantsrapport) naar de gemeenteraad verzonden. Met de toezending daarvan wordt de raad de gelegenheid geboden om binnen twee maanden zijn zienswijze over de ontwerpbegroting ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. De kaderbrief 2019-2022 en de voorlopige jaarrekening 2017 inclusief accountantsrapport zijn daarbij ter informatie van de raad toegezonden.
3.f
Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting GR MRDH 2019 (484).
Voor 23 mei 2018 kan de gemeente haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) kenbaar maken bij het dagelijks bestuur. Met de begroting wordt richting gegeven aan de inzet van de 23 gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer en economie in 2019. De begroting heeft namelijk ook de functie van een werkplan. Daarnaast is het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit onderdeel van de begroting. Gezien de mogelijke risico's op het gebied van verkeer en vervoer en de kwaliteit van de toelichting is het advies een zienswijze in te dienen.