link naar deze pagina

Commissie Maatschappelijke Activiteiten - 11 januari 2018

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Dhr. H. Knoester

1 19:30
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2 19:35
Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).
3 19:50
Vragenuur.
4 20:00
HAMERSTUK: Besluitenlijst openbare vergadering commissie Maatschappelijke Activiteiten d.d. 23 nov. 2017 (2012822).
5 20:00
HAMERSTUK: Toezeggingenlijst (Januari 2018).
6 20:00
HAMERSTUK: Terugkoppelingen werkgroepen.
Werkgroep Decentralisaties (3D).
Werkgroep Werkgelegenheid, Arbeidsmarkt en Economie.

Dit is een standaard agendapunt. Indien fracties behoefte hebben aan een terugkoppeling kan men dit agendapunt overhevelen naar de bespreekpunten.
7 20:00
HAMERSTUK: Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden.
Gemeenschappelijke Regeling DSW Rijswijk e.o.
Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10.

Dit is een standaard agendapunt. Indien fracties behoefte hebben aan een terugkoppeling kan men dit agendapunt overhevelen naar de bespreekpunten.
8.a 20:00
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel vaststellen zienswijze herziene begroting 2018 DSW.
Het Algemeen Bestuur van DSW heeft de pro-forma vastgestelde Begroting 2018 herzien. De Herziene Begroting 2018 DSW wordt voor een zienswijze aan de raad voorgelegd.
8.b 20:30
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel besluitvorming Intentieverklaring uitwerking toekomstscenario DSW.
Het Dagelijks Bestuur van DSW heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de uitwerking van het toekomstscenario voor DSW. In deze brief gaat het college in op de uitwerking van het toekomstscenario en doet hierover een voorstel aan de raad.
9 21:00
BESPREEKPUNT: Raadsbrief: Kennisname van voortgang Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2016 - 2018.
“Alle jongeren van de bank,” dat is het motto van het Actieplan jeugdwerkgelegenheid. Aan de hand van vijf ambities wil de gemeente perspectief bieden aan alle jongeren tot 27 jaar. Het plan is in maart 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. In het plan ligt de focus op mogelijkheden en kansen, het creëren van nieuwe verbindingen en het versterken van samenwerkingen. De veranderkracht van en voor jongeren staat hierbij centraal. Deze raadsbrief laat aan de hand van de vijf ambities zien wat de resultaten van het Actieplan over de periode januari 2016 tot oktober 2017 zijn. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de raadsbrief.
10 21:30
BESPREEKPUNT: Wijkatlas i.v.m. de hoger dan gemiddelde eenzaamheid in Leidschendam-Voorburg (verzoek CDA).
De heer Paardekooper (CDA) heeft verzocht om de wijkatlas te agenderen i.v.m. de hoger dan gemiddelde eenzaamheid in Leidschendam-Voorburg.
De vernieuwde wijkatlas staat online op: www.lv.nl/wijkatlas

Ter informatie is toegevoegd de meest recente raadsbrief m.b.t. de wijkatlas (Raadsbrief: Aanbieding monitorgegevens m.b.t. de Wijkatlas, de GGD deelrapportage "Ouderen en gezondheid", en de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd (2017507). Tijdens de presentatieavond op 14 december 2017 is een presentatie gegeven over de wijkatlas.

Daarnaast heeft de heer Paardekooper (CDA) verzocht om het meest recente stuk m.b.t. eenzaamheid te koppelen ter informatie.
11
Motie MVV beveiliging accommodaties.