link naar deze pagina

Ingekomen stukken college - 20 juli 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

1
Raadsbrief: Actualiseren beleidsregels en implementatie bestuurlijke boete Wet kinderopvang (1119).
Er dient een actualisatie te komen op de huidige versie van de beleidsregels handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2012, vanwege diverse wetswijzigingen. Daarnaast is het wenselijk de beleidsregels in een compacter model weer te geven. Het college wordt gevraagd deze beleidsregels vast te stellen. In de beleidsregels is ook het instrument van de bestuurlijke boete opgenomen. Dit instrument was in de beleidsregels van 2012 ook al een bevoegdheid van het college, maar hiervan is geen gebruik gemaakt. In de nieuwe beleidsregels wordt de inzet van de bestuurlijke boete nader gemotiveerd.
1
Raadsbrief: Evaluatie Urban Data Centre (UDC) (1241).
Het UDC werd op 31 augustus 2017 gestart voor een periode van twee jaar. Inmiddels zijn de twee jaar van de pilot bijna gepasseerd. Het College heeft besloten de samenwerking met het CBS voorlopig voor een jaar te continueren. In de raadsbrief licht het college haar besluit nader toe.
1
Raadsbrief: Kwartaalrapportage Avalex Q2 2019 (1223).
Het college heeft de raad toegezegd haar per kwartaal te informeren over ontwikkelingen binnen Avalex en het bredere afvalbeleid. Met deze raadsbrief komt het college deze toezegging na.
1
Raadsbrief: Rapportage artikel 213a onderzoek evenementenvergunningen (780).
Het college heeft conform de bepalingen van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Leidschendam-Voorburg 2016.een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het proces rondom de evenementenvergunningen laten uitvoeren. Middels deze raadsbrief bericht het college de raad wat de uitkomsten van het onderzoek zijn, welke aanbevelingen worden gedaan en hoe het college gevolg zal gaan geven aan de aanbevelingen.
1
Raadsbrief: Statusoverzicht gebouwen en gronden 2019 en Afstootlijst 2019 (944).
Een gedeelte van de gemeentelijke gebouwen en gronden wordt, mede naar aanleiding van de kerntakendiscussie in 2011 afgestoten. Het college continueert het beleid. Het college stelt jaarlijks het ‘Statusoverzicht gebouwen en gronden’ (hierna Statusoverzicht) vast. Dit Statusoverzicht omvat gebouwen en gronden die de gemeente in eigendom heeft, huurt en eventueel onderverhuurt of waaraan de gemeente garantieverplichtingen heeft.

In het Statusoverzicht is ook een rubriek Afstootlijst verwerkt. In de Afstootlijst zijn gebouwen en gronden opgenomen die de gemeente wil verkopen. Het college is bevoegd vastgoed te verkopen, krachtens artikel 160 van de Gemeentewet, waarin bepaald is dat het college bevoegd is tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen.
1
Raadsbrief: Voorlopige aanwijzing gemeentelijke groenmonumenten juli 2019 (1201).
Het opstellen van een monumentale bomenlijst was één van de voorgestelde maatregelen uit de vastgestelde bomennota. Deze bomennota is vastgesteld in 2012 door het college en de gemeenteraad en is in 2017 nog een keer geactualiseerd. Voor de bomen waarvoor het voornemen bestaat om deze als gemeentelijke groenmonument aan te wijzen, zijn de criteria uit deze bomennota gehanteerd. Het voornemen om deze bomen als gemeentelijk groenmonument aan te wijzen, sluit ook aan op de Erfgoedverordening van gemeente Leidschendam-Voorburg 2017. Deze verordening geeft het college de bevoegdheid tot het aanwijzen van een ‘gemeentelijk groenmonument’. Dit is vergelijkbaar met gemeentelijke monumenten zoals gebouwen.
1
Raadsvoorstel: Huisvesting buitendienst SB (818).
Bijlage 1 bij het raadsvoorstel is geheim. De geheimhouding wordt bekrachtigd middels een separaat raadsvoorstel (zie Raadsvoorstel: Opleggen geheimhouding bijlage 1 behorend bij raadsvoorstel huisvesting Buitendienst(1044).

Het effectief en efficiënt functioneren van de gemeentelijke organisatie is een van de maatschappelijke doelen uit de doelenboom van onze gemeente. Een organisatie die voldoet aan eigentijdse eisen en kosten-efficiënt functioneert. De huisvesting van de organisatie speelt hierin een belangrijke rol. De buitendienst van Stadsbeheer (SB) houdt zich bezig met het beheer van de openbare ruimte in de gemeente en is hoofdzakelijk gehuisvest op drie locaties, de Nieuwstraat (NS2), de Einddorpstraat (ES18) en aan de Veurse Achterweg (VA14). Om de maatschappelijke opgave te realiseren zijn er verschillende varianten voor de huisvesting van de buitendienst SB onderzocht.
1
Raadsvoorstel: Huygenskwartier Herontwikkeling Herenstraat 42/44 e.o. - juli 2019 (893)
Bijlage 2 en Bijlage A bij bijlage 3 bij het raadsvoorstel zijn geheim. De geheimhouding wordt bekrachtigd middels een separaat raadsvoorstel (Raadsvoorstel: Opleggen geheimhouding 2 bijlagen Herontwikkeling Herenstraat 42/44 e.o. (1121).
1
Raadsvoorstel: Opleggen geheimhouding 2 bijlagen Herontwikkeling Herenstraat 42/44 e.o. (1121).
De bijlagen (bijlage 2 en bijlage A bij bijlage 3) waarvan de geheimhouding wordt bekrachtigd zit bij het Raadsvoorstel: Huygenskwartier Herontwikkeling Herenstraat 42/44 e.o. - juli 2019 (893).
1
Raadsvoorstel: Opleggen geheimhouding bijlage 1 behorend bij raadsvoorstel huisvesting Buitendienst(1044)
De bijlage waarvan de geheimhouding wordt bekrachtigd zit bij het Raadsvoorstel: Huisvesting buitendienst SB (818).

Bijlage 1 behorend bij raadsvoorstel ‘Huisvesting buitendienst Stadsbeheer' nr 818 bevat informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Geadviseerd wordt om voorlopige geheimhouding op te leggen.
1
Raadsvoorstel: Theater in LV (1247).
De huidige situatie met betrekking tot de theaters in de gemeente is niet langer houdbaar. Het risico dat beide organisaties het niet redden door de financiële onzekerheid is groot, met alle gevolgen voor de cultureel-maatschappelijke ambities. Het is daarom van belang een knoop door te hakken over de gewenste theaterfunctie in Leidschendam-Voorburg. Hiermee wordt ook de raadsmotie uitgevoerd die vraagt om:
- Een onderzoek uit te voeren naar de wenselijkheid en consequenties van een structurele subsidierelatie met Veur Theater. Dit onderzoek moet de basis vormen voor een discussie binnen de raad over het huidige cultuurbeleid (met betrekking tot theater) en vormt de input voor eventuele aanpassingen van het cultuurbeleid en de nieuw vast te stellen Cultuurvisie.