link naar deze pagina

Ingekomen stukken college - 10 mei 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

1
Kadernota 2020-2023 (1120)
De Kadernota geeft de financiële ontwikkelingen en beleidswijzigingen voor de komende jaren aan. In de Kadernota 2020-2023 legt het college aan de raad een samenhangend pakket voor dat een structureel sluitende meerjarenbegroting oplevert.
1
Raadsbrief: Voortgangsrapportage Avalex (1125).
Tijdens de raadsvergadering van 8 januari jl. heeft de portefeuillehouder naar aanleiding van vragen uit de raad toegezegd twee-jaarlijks een voortgangsrapportage over Avalex op te stellen en deze aan de raad te zenden. Met deze raadsbrief informeert het college de raad over de werkzaamheden en prestatie-indicatoren van Avalex over de periode oktober 2018 – maart 2019. Daarnaast informeert het college de raad over initiatieven die vanuit de gemeente op het gebied van afvalinzameling zijn ondernomen richting de verschillende wijken in het kader van ‘maatwerk leveren’.
1
Raadsbrief: Zienswijze op Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 2019-2022 (921).
De Regiovisie aanpak huiselijk geweld 2019-2022 is door de centrumgemeente Den Haag op 3 april 2019 aan het college toegezonden zodat zij voor 15 mei aanstaande een zienswijze kan indienen. Deze zienswijze kan dan verwerkt worden waarna deze versie van de regiovisie ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de centrumgemeenten Delft en Den Haag. De definitief vastgestelde Regiovisie zal dan aan het college van Leidschendam-Voorburg toegezonden worden.

Daarnaast wordt het college verzocht de raad te informeren via bijgesloten raadsbrief door deze vast te stellen en aan te bieden aan de griffier.

In de bijlage treft het college de aanbiedingsbrief van Den Haag, de Regiovisie aanpak huiselijk geweld, de conceptzienswijze, het advies van de adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg en de raadsbrief.
1
Raadsvoorstel: Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019 (1016).
De vigerende Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Leidschendam-Voorburg vervalt op 1 juli 2019. Het ontwerp van de nieuwe huisvestingsverordening is vrijgegeven voor inspraak en heeft ter inzage gelegen van 30 januari tot en met 26 februari 2019. De ingekomen zienswijze is betrokken bij de regionale afstemming ten behoeve van de opmaak van de concept Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019. De raad wordt voorgesteld de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019 vast te stellen.
1
Raadsvoorstel: Ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 en jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Haaglanden (928).
Vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) zijn de ontwerp-meerjarenbegroting voor de periode 2020-2023 en de algemene financiële beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting ("kaderbrief") 2020-2023 en de jaarrekening 2018 (inclusief accountantsrapport) naar de gemeenteraad verzonden. Met de toezending daarvan wordt de raad de gelegenheid geboden om uiterlijk 11 juni 2019 zijn zienswijze over de ontwerpbegroting ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de VRH. De kaderbrief 2020-2023 en de voorlopige jaarrekening 2018 inclusief accountantsrapport zijn daarbij ter informatie van de raad toegezonden.
1
Raadsvoorstel: Zienswijze begroting 2020 inkoopbureau H10 (1086).
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de ontwerp-meerjarenbegroting GR Inkoopbureau H10.
Het college ondersteund de raad door een concept zienswijze op te stellen.
1
Raadsvoorstel: Zienswijze Voorlopige Jaarstukken 2018, Ontwerpbegrotingswijzigingen 2019 en Ontwerpbegroting 2020 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden (1111)
Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de GR GGD VT Haaglanden ter informatie naar de raad gestuurd.
Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2019 en de ontwerpbegroting van de GR GGD VT Haaglanden aan de raad gestuurd om er een zienswijze op te geven.
Het college zorgt voor een conceptzienswijzebrief met onderbouwing om de raad te ondersteunen.