link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 28 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:36
Voorzitter: mevrouw H. Wijers-van der Linden

1 19:30
Opening
2 19:31
Vaststellen agenda
3 19:32
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 26 november 2019
4 19:33
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 11 februari 2020
5.1 19:40
Vaststellen 'Notitie ten behoeve van actualisatie beleid huisvesting tijdelijke werknemers en overige woonurgenten in Leudal'
5.2 20:15
Vaststellen Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029
6 20:35
Bespreken collegemededeling 23 oktober 2019 over provinciale heroverweging project N280-West, wegvak Leudal, in eerste kwartaal 2020
7 20:50
Bespreken brief GS 12 november 2019 inzichtelijk maken woningbouwplannen ter versnelling realisatie voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen
8 21:00
Bespreken 9-tal brieven aan raad inzake duurzame energieopwekking
9 21:10
Bespreken e-mail Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A. te Roggel 17dec19 met verzoek ontwikkeling zonnepark achter voormalige steenfabriek Corubona in Nunhem
10 21:20
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
11
Ingekomen stukken
11.1 21:21
Voorraadplanning raadsvoorstellen
12 21:22
Mededelingen
12.1
Krantenberichten periode 15 november 2019 t/m 30 december 2019
12.2
Bijeenkomst 'Economic Board' 23 januari 2020 over 'Economische agenda van Leudal 2020-2024'
12.3
Reactie (steun)fracties op conceptuitgangspuntennotitie 'Kaders en randvoorwaarden voor de Regionale Energie Strategie' Noord- en Midden-Limburg
12.4
Uitspraak Raad van State 18 december 2019 inzake beroepen tegen raadsbesluit 17 april 2018 vaststelling bestemmingsplan 'Landgoed Leudal 2018' te Haelen
12.5
Vooralsnog geen commissieagendering bespreken collegemededeling 23 oktober 2019 over knelpuntgerichte aanpak verkeersveiligheids- en handhavingsproblemen centrum Heythuysen
12.6
Aanbod IVN Natuureducatie Roermond e.o. voor bijwonen excursie naar en langs Elisabethpad in Haelen
12.7
Gezamenlijke intentieverklaring colleges Midden-Limburgse gemeenten 7 januari 2020 over samenwerking
12.8
Provinciale kennis-dag inzake realiseren grootschalige, duurzame energieopwekking
12.9
Bijeenkomsten raadswerkgroep Buitengebied in Beweging / Omgevingswet
13 21:30
Rondvraag
14 21:34
Vaststellen volgende vergadering
15 21:35
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.