link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 1 december 2020

Locatie: digitaal, via videoconferencing
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:38
Voorzitter: de heer M.A.J. Bongers (waarnemend)

1 19:30
Opening
2 19:31
Vaststellen agenda
3 19:32
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 27 oktober 2020
4 19:33
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 15 december 2020
5.1 19:34
Kiezen scenario afvalinzameling per 1 januari 2022
5.2 20:14
Vaststellen bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Ittervoort 4e Fase’
5.3 20:44
Vaststellen Uitvoeringsprogramma Wonen 2021 'Samen bouwen aan de toekomst van Leudal’
5.4 21:14
Instemmen met Economische agenda Leudal 2021-2024 'Leudal onderneemt!'
6 21:34
Bespreken stand van zaken Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
7 21:49
Bespreken collegemededeling 13 oktober 2020 over en met ontwerpbeleidsnota + ontwerp-paraplubestemmingsplan i.v.m. huisvesting internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal
8 22:09
Bespreken collegemededeling 27 oktober + enkele aan gemeenteraad gerichte stukken over resultaat eerste openstellingsronde duurzame energie
9 22:29
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
10 22:30
Ingekomen stukken
10.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
10.2
Hyperlink naar webinar van 3 november 2020 van Afval Samenwerking Limburg te Maastricht inzake haar 3 programmahoofdlijnen
10.3
Antwoorden van Afval Samenwerking Limburg te Maastricht op vragen gesteld tijdens webinar van 3 november 2020 inzake aanbesteding restafval, pmd en gft + verwerkingsmogelijkheden grondstofstromen + samenwerking met andere partners in Limburg
10.4
Afhandeling Wob-verzoek van tweetal burgers inzake stukken selectie initiatieven eerste openstellingsronde duurzame energie
10.5
Brief Leudal Energie te Roggel over mislukt zijn samenwerking met projectontwikkelaars in kader van eerste openstellingsronde duurzame energie
11 22:31
Mededelingen
11.1
Uitnodiging van Regionale Energie Strategie te Venlo voor bijwonen webinar op 23 november 2020 over concretisering zoekgebieden grootschalige zon- en windenergieprojecten
11.2
Vrijwillig ontslag wethouder mr. A.J.M. Walraven per 1 januari 2021
11.3
Portefeuillehoudermededeling wethouder P. Verlinden 19 november 2020 over mogelijke oprichting bedrijf op bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum/Haelen door RWE te Essen (D) voor inpandig omzetten afval-reststromen tot grondstofpellets
12
Rondvraag
13 22:36
Vaststellen volgende vergadering
14 22:37
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.