link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 10 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevrouw H. Wijers-van der Linden

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 11 juni 2019
4
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 24 september 2019
5.1
Onttrekken bedragen aan Algemene Reserve i.v.m. toekenning tegemoetkomingen in tweetal planschadevergoedingsverzoeken waardevermindering door bestemmingsplan Intensieve veehouderijen Leudal
5.2
Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Tegeldeal.nl,Bevelantstraat (ongenummerd) te Roggel
6
Bespreken e-mail M. van der Heijden (e.a.) 3jun19 over procedure aanvraag vestiging tijdelijk hondenpension Veldstraat 4 te Grathem
Dit agendapunt wordt door de gemeenteraad (vergadering 2jul19) op voorspraak van raadslid E. Franzen (Ronduit Open) voor deze commissieagendering voorgedragen.
7
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
8
Ingekomen stukken
8.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
9
Mededelingen en rondvraag
9.1
Krantenberichten periode 30 mei t/m 28 augustus 2019
9.2
Nieuwsbrief Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
9.3
Uitnodiging voor 5-tal bijeenkomsten raadswerkgroep 'Buitengebied in Beweging' / Omgevingswet
9.4
Terugkoppeling over openbare raadsinformatiebijeenkomst 'Buitengebied in Beweging' 20 juni 2019
9.5
Collegemededeling 6 augustus 2019 stand van zaken haalbaarheidsonderzoek transformatie bedrijventerrein Kloosterstraat te Heythuysen
9.6
Collegemededeling 6 augustus 2019 gemeentelijke doelen veranderopgave i.v.m. invoering Omgevingswet + over implementatieplan om die doelen te bereiken
10
Vaststellen volgende vergadering
11
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.