link naar deze pagina

Commissievergadering Sociaal - 27 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevrouw N.J.A.G. Alofs

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
4
Spreekrecht niet-commissieleden
5
Presentatie en thema's
5.a
Korte terugkoppeling stand van zaken 't Maasveld
5.b
Presentatie over voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
6
Raadsvoorstellen
6.a
Raadsvoorstel Accommodatiebeleid
6.b
Raadsvoorstel Huisvesting scholengemeenschap Ursula
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
7.a
E-mail dorpsraad Kelpen-Oler voor subsidie plaatsen kerstboom
7.b
collegemededeling met 3e kwartaalrapportage Synthese
8
Aan de commissie gerichte stukken
8.a
Schriftelijke mededelingen wethouder Janssen
9
Projectenlijst en langetermijnkalender
10
Openstaande actiepunten
11
Mededelingen en Rondvraag
12
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.