link naar deze pagina

Commissievergadering Bestuur en middelen - 29 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer L. Linssen

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
4
Spreekrecht niet-commissieleden
5
Presentatie en thema's
5.a
De heer J. Roijmans Directeur VRLN beleidsplan veiligheidsregio (inclusief Raadsvoorstel tot indienen zienswijzen)
5.b
Accountant E. Kalnenek met bevindingen interim controle jaarrekening
6
Raadsvoorstellen
6.a
Raadsvoorstel voor indienen zienswijze concept beleidsplan Politie Limburg 2020 - 2023
6.b
Raadsvoorstel tot instellen reserve verkoop pilotlocaties gemeentelijk vastgoed
6.c
Raadsvoorstel tot toevoegingen aan lijst begrotingssubsidies
6.d
Wijziging Gemeenschappelijke regeling BsGW
6.e
Vaststellen eerste wijziging tarieventabel 2020 bijhorend bij de legesverordening
6.f
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
8
Aan de commissie gerichte stukken
8.a
Bespreken brief college over inrichten klankbordgroep en auditcomité
9
Stand van Zaken organisatieontwikkeling
10
Langetermijnkalender
11
Openstaande actiepunten
12
Mededelingen en Rondvraag
13
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.