link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 november 2021

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 10:30
Eindtijd: 18:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De genoemde tijden zijn richttijden.
Bundel:
pdf Agendabundel (9.1MB)
Algemene documenten:

1 10:30
Opening/moment stilte
2 10:31
Loting volgorde stemming
3 10:32
Vaststelling agenda
4 10:35
Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
In de begroting presenteert het college de doelen voor de gemeente in 2022 en welke middelen hiervoor nodig zijn. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting licht het college de gemaakte keuzes toe. De raad wordt voorgesteld om de begroting vast te stellen.
pdf 00 DOC-21-435873 - Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 (73KB)
pdf 01 DOC-21-435870 - Aanbiedingsbrief (52KB)
pdf 02 DOC-21-437658 - Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (2MB)
pdf 03 EXTERN Brief afbouwen subsidies sportverenigingen.pdf (40KB)
pdf 03a EXTERN Aanvullende info afbouwen subsidies sportverenigingen.pdf (166KB)
pdf 04 EXTERN Radboud Inline-skating breedte sport.pdf (220KB)
pdf 05 Beantwoording commissievragen VVD Begroting 2022-2025.pdf (83KB)
pdf 06 Beantwoording commissievragen PWF Begroting m.b.t. Ontwikkelingsbedrijf NHN.pdf (367KB)
pdf 07a TOEGEVOEGD Brandbrief Ondernemingsraad 2021 (580KB)
pdf 07b TOEGEVOEGD bijlage Brandbrief Ondernemingsraad (594KB)
pdf 08 EXTERN 21-0034 Brief gemeente Medemblik 02112021.pdf (497KB)
pdf A Amendement VVD Onroerende zaakbelasting.docx (77KB)
pdf B Amendement GB Halvering verhoging OZB.docx (63KB)
pdf C Amendement CDA Onze keuze voor een toekomstbestendige gemeente defintief.docx (44KB)
pdf D Amendement Morgen! Het gaat niet altijd het putje in.docx (159KB)
pdf E Amendement GB Abbekerk Afspraak is Afspraak.docx (111KB)
pdf F Amendement VVD MFAbbekerk.docx (934KB)
pdf G Amendement GB laat sport en cultuur niet in de steek.docx (113KB)
pdf H Amendement GB behoud topsport in Medemblik.docx (96KB)
pdf I Amendement VVD Ondersteuning topsport.docx (87KB)
pdf J Amendement HvM Behoud subsidie kinderboerderijen.docx (138KB)
pdf K Amendement Morgen Inrichting en renovatie gemeentehuis.docx (138KB)
pdf L Amendement Morgen Onderweg naar morgen!.docx (136KB)
pdf M Amendement VVD Sociaal Domein - De vinger op de zere plek.docx (86KB)
pdf N Amendement Morgen CU Consultatiebureaus Abbekerk en Andijk.docx (227KB)
pdf O Amendement BAMM Interieur gemeentehuis.docx (168KB)
pdf P Amendement VVD Economische zaken.docx (115KB)
pdf Q Amendement ChristenUnie Weerstandsvermogen.docx (80KB)
pdf R Amendement Morgen! PM posten.docx (116KB)
pdf S Motie D66 LTA alleen met solide basis.docx (98KB)
pdf T Motie Morgen! En nu snel aan de slag!.docx (136KB)
pdf U Motie D66 Vervolgonderzoek gemeentefonds.docx (188KB)
pdf V Motie HvM (revolverend) Isolatiefonds.docx (503KB)
pdf W Motie GL Zorgcowboys.docx (1.1MB)
pdf X Motie GL Bijdragen aan Natuur en Milieu Educatie West Friesland.docx (1.2MB)
pdf Y Motie VVD Ontwikkeling Zeehoek-terrein.docx (97KB)
pdf Z Motie HvM Onderzoek (gedeeltelijk) verkoop van de aandelen Stadshavens.docx (41KB)
pdf AA Motie HvM Onderzoek gedeeltelijk verkoop van het gemeentelijk vastgoed.docx (50KB)
pdf BB Motie GL Renovatie en inrichting gemeentehuis Klimaatopgaven!.docx (1MB)
pdf CC Motie CU Deregulering.docx (57KB)
pdf DD Motie HvM Menselijke maat van beleid.docx (41KB)
pdf EE Motie CU Morgen! Inkomenstoets huishoudelijke hulp.docx (175KB)
4.a 10:35
Algemene beschouwingen en debat
4.a.1 10:35
Algemene beschouwingen
In de algemene beschouwingen m.b.t. de begroting geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. (volgorde: grootste coalitiepartij, grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.).
De fractievoorzitters spreken vanaf het spreekgestoelte (maximaal 5 minuten per fractie, 11x5 minuten; zonder interrupties).
4.a.2 11:30
Debat
Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd  op de algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal een 5 minuten debatje).
Daarbij kan de aangesproken fractie, maar ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon.
4.a.3 12:30
Pauze
4.a.4 13:00
Reactie college
Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon).
4.b 13:45
Raadsvoorstel programmabegroting
4.b.1 13:45
Toelichting moties en amendementen
Toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut).
4.b.2 14:10
Beraadslagingen 1e termijn
14.10 - 15.05 uur: Reacties fracties op ingediende moties en 1e termijn amendementen incl. vragen aan college; 5 minuten per fractie.
15.05 - 15.15 uur: Schorsing
15.15 - 16.15 uur: Reactie college
4.b.3 16:15
Beraadslagingen 2e termijn
16.15 - 17.15: beraadslagingen 2e termijn
17.15 - 17.30: schorsing
17.30 - 17.40: tekstwijzigingen en evt. intrekking amendementen en moties
4.b.4 17:40
Stemming
5 18:00
Subsidieplafonds 2022
De (welzijns)subsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die de raad daarvoor stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft de raad daar invulling aan. Het college is vervolgens bevoegd de beschikbare middelen te verdelen onder de aanvragers.
6 18:30
Moties Vreemd aan de orde van de dag
7 18:30
Sluiting