link naar deze pagina

Gemeenteraad - 28 oktober 2021

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:50
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden
Bundel:
pdf Agendabundel (15.2MB)

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 30 september 2021
A.6 19:35
Motie GL e.a. Naar een Round-up vrij Medemblik 2
B 19:45
HAMERSTUKKEN
B.1 19:45
Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland (pfh. H. Nederpelt)
Westfriesland wil in 2040 een energie neutrale regio zijn. De gemeenten stelden deze ambitie vast in het Pact van Westfriesland 7.1. Realisatie van de ambitie om energieneutraal te worden vraagt zowel om het realiseren van grootschalige energiebesparing als het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming van het gebruik en het vergroten van het aanbod van duurzame energie. Westfriesland is zich bewust van de omvang en complexiteit van de ambitie om energieneutraal te worden. In het Pact is afgesproken om deze ambitie samen met regionale bedrijven en maatschappelijke organisaties uit te werken in een uitvoeringsprogramma. Dit programma richt zich op de periode 2021-2025. Het bevat een eerste overzicht van activiteiten die bijdragen aan een energieneutraal Westfriesland.

De raad wordt voorgesteld het Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland vast te stellen.
B.2 19:47
Kapitaalversterking Alliander (pfh. H. Nederpelt)
Alliander is verantwoordelijk voor de vitale energie infrastructuur in onze gemeente. De gemeente Medemblik is aandeelhouder van Alliander. Alliander deed eind mei jl. alle aandeelhouders het verzoek voor kapitaalversterking. Alliander is van plan hiervoor een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen uit te geven onder de aandeelhouders. Het concrete verzoek van Alliander aan de gemeente Medemblik is om voor minimaal € 1.254.000,- te verstrekken.

De raad wordt voorgesteld deel te nemen in de reverse converteerbare hybride obligatielening van Alliander voor een bedrag van afgerond € 1.254.000,- en de bereidheid uit te spreken om dit bedrag tot maximaal 25% te verhogen, mocht er onvoldoende bereidheid zijn bij de andere aandeelhouders om pro-rata deel te nemen.
C 19:50
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:50
Burgerinitiatief Ontwikkelcombinatie de Zeehoek (pfh. F. Streng)
Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Thans is er een initiatief ingediend door 416 burgers die met de gemeente het plan voor woningbouw en nieuwbouw zwembad “Ontwikkelcombinatie De Zeehoek” willen bespreken en onderzoeken. De initiatiefnemer is in de raadsvergadering uitgenodigd om dit initiatief toe te lichten. Als de raad constateert dat aan de eisen wordt voldaan, kan het initiatief geldig worden verklaard en kunnen vervolgstappen worden genomen, wat betekent dat het initiatief in de commissie kan worden geagendeerd, waar inhoudelijke besluitvorming door de raad kan worden voorbereid.
C.2 20:00
Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder (pfh. D. Kuipers)
Vanaf februari 2023 loopt het huidige contract van de JeugdzorgPlus af en zijn de achttien NoordHolland-Noord gemeenten het verwervingstraject gestart voor de inrichting van JeugdzorgPlus in de periode na 2023. In voorliggende transformatievisie stellen wij met elkaar vast hoe wij JeugdzorgPlus zien in NHN, dat een gecontroleerde afbouw nodig is omwille van de jeugdigen en dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor gemeenten en andere betrokkenen om instroom in de JeugdzorgPlus te voorkomen.

De raad wordt voorgesteld de Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder vast te stellen.
D 20:20
ALGEMEEN
D.1 20:20
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 20:50
Sluiting