link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 juli 2021

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De vergadering vindt FYSIEK plaats.
De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.
Bundel:
pdf Agendabundel (49.3MB)

A 16:00
Algemeen
A.1 16:00
Opening/moment stilte
A.2 16:01
Loting volgorde stemming
A.3 16:02
Vaststelling agenda
A.4 16:03
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 16:04
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 10 juni 2021
A.6 16:05
Benoeming commissielid R.H.W. Mensink
B 16:10
HAMERSTUKKEN
B.1 16:10
Aanpassen detailhandelsvisie voor centrum Medemblik (pfh. H. Nederpelt)
De raad wordt voorgesteld de detailhandelsvisie aan te vullen met de mogelijkheid dat transformatie van winkels naar woningen in de Bagijnhof wordt toegestaan en daarmee de  Bagijnhof geen onderdeel meer te laten zijn van het kernwinkelgebied.
B.2 16:12
Kredietaanvraag verbouwing zuidtoren voor huisvesting netwerkorganisatie (pfh. J. Fit)
De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor een beoogde verbouwing en inrichting op de tweede verdieping van de zuidtoren van het gemeentehuis ten behoeve van verhuur van deze ruimte aan Westfriese netwerkorganisatie voor Inkoop- en Contractmanagement (de Netwerkorganisatie).
B.3 16:13
Thuiswerkvergoeding Tegemoetkoming gemeentepersoneel in de kosten voor het thuiswerken (pfh. F. Streng)
De raad wordt voorgesteld een budget beschikbaar te stellen van € 75.000,- voor een tegemoetkoming in de kosten van het thuiswerken door het gemeentepersoneel tijdens de coronapandemie in het jaar 2020.
B.4 16:14
Aanwijzing 2e plaatsvervangend griffier
De raad wordt voorgesteld mevrouw P. Nooij aan te wijzen als 2e plaatsvervangend griffier.
C 16:15
BESPREEKSTUKKEN
C.1 16:15
Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers (pfh. H. Nederpelt)
Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Op 26 november 2020 stelde de raad het ontwerpbeleid ‘huisvesting buitenlandse werknemers’ vast. Het ontwerpbeleid lag van 10 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage. Dit leverde 17 zienswijzen op. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Dit heeft tot aanpassingen in het ontwerpbeleid geleid.
In dit voorstel wordt de raad gevraagd het nieuwe beleid vast te stellen en de oude beleidsregels in te trekken.
pdf 00 DOC-21-357215 - Raadsvoorstel (73KB)
pdf 01 DOC-21-388624 - Bijlage 1 - Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers gemeente Medemblik (592KB)
pdf 02 DOC-20- 333472 - Bijlage 2a - Zienswijze 1 (81KB)
pdf 03 DOC-20- 333700 - Bijlage 2b - Zienswijze 2 (83KB)
pdf 04 DOC-20-334837 - Bijlage 2c - Zienswijze 3 (83KB)
pdf 05 DOC-20-333362 - Bijlage 2d - Zienswijze 4 (85KB)
pdf 06 DOC-21-339619 - Bijlage 2e - Zienswijze 5 (81KB)
pdf 07 DOC-21-345662 - Bijlage 2f - Zienswijze 6 (139KB)
pdf 08 DOC-21-345630 - Bijlage 2g - Zienswijze 7 (85KB)
pdf 09 DOC-21-346177 - Bijlage 2h - Zienswijze 8 (81KB)
pdf 10 DOC-21-346254 - Bijlage 2i - Zienswijze 9 (82KB)
pdf 11 DOC-21-349433 - Bijlage 2j - Zienswijze 10 (82KB)
pdf 12 DOC-21-351331- Bijlage 2k - Zienswijze 11 (171KB)
pdf 13 DOC-21-351357 - Bijlage 2l - Zienswijze 12 Schenkeveld Advocaten N.V. (2.2MB)
pdf 14 DOC-21-351451 - Bijlage 2m - Zienswijze 13 Dorpsraad Andijk (222KB)
pdf 15 DOC-21-345078 - Bijlage 2n - Zienswijze 14 LTO noord (497KB)
pdf 16 DOC-21-344818 - Bijlage 2o - Zienswijze 15 Gemeente Hoorn (118KB)
pdf 17 DOC-21-344815 - Bijlage 2p - Zienswijze 16 Gemeente Koggenland (101KB)
pdf 18 DOC-21-351782 - Bijlage 2q - Zienswijze 17 Provincie Noord-Holland (71KB)
pdf 19 DOC-21-388657 - Bijlage 3a - Beleidsregels (506KB)
pdf 20 DOC-21-388659 - Bijlage 3b - Toelichting bij beleidsregels (975KB)
pdf 21 DOC-21-388660 - Bijlage 3c - Bijlage: kaart woongebieden en bedrijventerreinen (14.9MB)
pdf 22 DOC-21-387823 - Bijlage 4 - Rapport 'Geen tweederangsburgers' van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (1.1MB)
pdf 23 DOC- 21-387828 - Bijlage 5 - Kabinetsreactie tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (1.1MB)
pdf 24 DOC-21-387884 - Bijlage 6 - Actualisatie cijfers arbeidsmigranten Noord-Holland Noord (1.5MB)
pdf 25 Beantwoording Commissievragen PvdA raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (136KB)
pdf 26 Beantwoording Commissievragen PWF raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (175KB)
pdf 27 Beantwoording Commissievragen D66 raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (158KB)
pdf 28 Beantwoording Commissievragen GroenLinks raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers (1).pdf (99KB)
pdf 29 Beantwoording Commissievragen CDA raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (140KB)
pdf 30 Beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers boekje huisstijl.pdf (9.1MB)
pdf 31 Beantwoording Commissievragen PWF raadcie. 28-6 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers.pdf (102KB)
pdf 32 Beantwoording Commissievragen PW2010 raadcie. 28-6 agendapunt 4.1.pdf (174KB)
pdf 33 Beantwoording Commissievragen PW2010 Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers.pdf (108KB)
pdf 34 Beantwoording Commissievragen PW2010 Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers.pdf (102KB)
pdf 35 Beantwoording Commissievragen GemeenteBelangen Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers.pdf (102KB)
pdf B C.1 Amendement PW2010 Eerst duidelijkheid juridische en wettelijke (on)mogelijkheden.docx (128KB)
pdf C C.1 Amendement PW2010 Ruimtelijke verantwoording.docx (106KB)
pdf D C.1 Amendement PvdA Maximalisering aantal tijdelijke gehuisveste buitenlandse werknemers.docx (176KB)
pdf E C.1 Amendement PW2010 10% norm.docx (100KB)
pdf F C.1 Amendement PW2010 Draagvlak.docx (106KB)
pdf G C.1 Amendement GL Afwijkingen via de raad.docx (1.3MB)
pdf H C.1 Amendement GB Verblijf arbeidsmigranten op bedrijventerreinen.docx (1.5MB)
pdf I C.1 Amendement GB Instandhoudingstermijn van vergunningen voor huisvesting van buitenlandse.docx (1.5MB)
pdf J C.1 Amendement PW2010 Schrappen verschil short- en mid-stay.docx (150KB)
pdf K C.1 Amendement PW2010 Ook een verblijfsregister bij midstay huisvesting.docx (150KB)
pdf L C.1 Amendement CU Aanpassen percentage huisvestingsplekken.docx (92KB)
pdf M C.1 Amendement CU Termijn van 4 naar 5 maanden.docx (92KB)
pdf N C.1 Amendement PW2010 Huisvesten 4 maanden ander bedrijf of ander agrarisch bedrijf.docx (129KB)
pdf O C.1 Amendement PW2010 Exploitatievergunningsplicht.docx (105KB)
pdf P C.1 Amendement PW2010 Modulaire bouw.docx (124KB)
pdf Q C.1 Amendement PW2010 Schrappen rol ABC commissie.docx (106KB)
pdf R C.1 Amendement PW2010 Afschaffen discriminatie bij huisvesting.docx (105KB)
C.1.a 18:15
PAUZE
C.2 19:00
Burgerinitiatief Skatebaan Nibbixwoud (pfh. F. Streng)
Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Thans is er een initiatief ingediend door 30 burgers die een skatebaan willen realiseren in Nibbixwoud. S. Wals zal dit initiatief toelichten. Als de raad constateert dat aan de vereisten wordt voldaan, kan het initiatief geldig worden verklaard en kunnen vervolgstappen worden genomen, wat betekent dat het initiatief in de commissie kan worden geagendeerd, waar inhoudelijke besluitvorming in de raad kan worden voorbereid.
C.3 19:10
Kadernota 2022 (pfh. D. Kuipers)
Het college stelt de raad voor de Kadernota 2022 vast te stellen. In dit stuk worden de kaders en uitgangspunten meegegeven die het college vervolgens moet hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. De Kadernota geeft opdracht om met een voorstel te komen voor een sluitende meerjarenbegroting.
C.3.a 20:40
PAUZE
C.4 20:50
Lentenota 2021 (pfh. D. Kuipers)
In de financiële verordening ligt vast dat er 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage wordt opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen er geconstateerd zijn in de programmabegroting. Deze Lentenota 2021 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.
C.5 21:20
Jaarstukken 2020 (pfh. D. Kuipers)
Na afloop van het begrotingsjaar worden de Jaarstukken opgesteld. Daarin wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.
Het college stelt de raad voor de jaarstukken 2020 vast te stellen en doet een voorstel voor de resultaatsbestemming.
D 21:50
ALGEMEEN
D.1 21:50
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 22:30
Sluiting