link naar deze pagina

Raadscommissie - 8 oktober 2020

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 21:40
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot  maandag 5 oktober 9.00 uur worden ingediend.
Tot 29 september kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

1 20:30
Opening
2
Vaststellen agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 20:35
Vaststellen notulen 10 september 2020
5 20:35
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 20:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode november 2020 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.
7 20:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 20:50
SAMENLEVING
8.1 20:50
1e raadsvoorstel Lange Termijn Accommodatiebeleid (pfh. J. Fit)
Gemeente Medemblik kent een rijk palet aan accommodaties en voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid in onze kernen. Het in stand houden van al deze accommodaties heeft, bij ongewijzigd beleid, een grote impact op de gemeentebegroting. De raad heeft het college op 9 april 2020 opdracht gegeven accommodatiebeleid op te stellen. Dit voorstel is de eerstvolgende stap in het proces om te komen tot een Lange Termijn Accommodatiebeleid.

Er wordt de raad voorgesteld in te stemmen met:
1\. voorstel over strategische afwegingsrichtingen voor het lange termijn accommodatiebeleid;
2\. voorstel over kaders voor het participatietraject\.
9 21:40
Sluiting