link naar deze pagina

Raadscommissie - 28 februari 2022

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 21 februari voor 9.00 uur worden ingediend.
Bundel:
pdf Agendabundel (3.9MB)
Algemene documenten:

0 20:30
Rondetafelgesprek
Stichting ‘Dorpshuis De Nieuwe Haven’ te Abbekerk wenst met de commissie in gesprek te gaan over het beroepschrift tegen de betalingsregeling rente en aflossing 2014 en 2015, waarbij met name uitgebreider zal worden ingegaan op de achterstallige betalingen en de historische achtergrond hiervan.
1 21:00
Opening
2 21:00
Vaststelling agenda
3 21:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 21:05
Vaststellen notulen raadscommissies 3 en 7 februari 2022
5 21:05
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

Op het bijgevoegde overzicht staat aangegeven voor welke toezeggingen/moties het college voorstelt om deze af te voeren.
6 21:10
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode maart 2022 e.v. is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.
7 21:10
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 21:20
RUIMTE
8.1 21:20
Rvs Communicatie- en participatiestrategie Omgevingsvisie (pfh. A. van Langen)
Op 15 december 2020 heeft het college het ‘Plan van Aanpak Omgevingsvisie Medemblik 2040’ vastgesteld. Dit plan is in december 2020 ter informatie naar de gemeenteraad verzonden. In deze stukken is aangekondigd dat voor de start van het project een communicatie- en participatiestrategie door uw raad wordt vastgesteld. De communicatie- en participatiestrategie is gereed en ligt nu voor ter besluitvorming.

De raad wordt voorgesteld de communicatie- en participatiestrategie vast te stellen en het college op te dragen om de communicatie- en participatiestrategie uit te werken tot een communicatie- en participatieplan.
9 21:50
BESTUUR&MIDDELEN
9.1 21:50
Evaluatie ondernemersfonds Medemblik (pfh. H. Nederpelt)
In 2019 heeft het college besloten om akkoord te gaan met de vorming van een ondernemersfonds. Om de middelen van het ondernemersfonds Medemblik te beheren is een stichting in het leven geroepen, Stichting Ondernemersfonds Medemblik (SOM). De SOM toetst aanvragen van initiatieven en draagt zorg voor het uitkeren van de middelen. Bij het tot stand komen van het fonds is afgesproken dat er eind 2021 een evaluatie van de werking van het fonds zou plaatsvinden. Inmiddels is deze evaluatie afgerond.

De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de evaluatie ondernemersfonds Medemblik en op basis van deze evaluatie het ondernemersfonds Medemblik voor te zetten met inachtneming van de aanbevelingen die in de evaluatie worden benoemd.
10 22:30
Sluiting