link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 7 maart 2019

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:20
Voorzitter: J.N. Stam

1 19:30
Opening
2 19:31
Vaststelling agenda
3 19:32
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:37
Vaststellen besluitenlijst commissie samenleving d.d. 7 februari 2019
5 19:38
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
6 19:40
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
7 19:50
Rvs Begroting Veilig Thuis 2019 (DOC-19-128713) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Voor de uitvoering van Veilig Thuis in 2019 verwacht de GGD ruim € 9,4 miljoen nodig te hebben: ruim € 8 mln. structureel en ruim € 1 mln. incidenteel. Op basis van de huidige verdeelsleutel betreft de bijdrage van de gemeente Medemblik een bedrag van € 546.436,-. Met deze bijdrage bekostigt Veilig Thuis onder andere doorlopende verbeteringen om de wachtlijsten weg te werken en te voorkomen en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
De huidige bijdrage is € 228.287,-. Het college stelt voor om hiermee in te stemmen en om de hogere bijdrage te dekken uit het budget sociaal domein, dat waarschijnlijk overschreden zal worden eind 2019.
Wel wil het college als voorwaarde stellen dat het maximale bedrag alleen wordt betaald als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn is met de aannames in de begroting.
8 20:20
Sluiting