link naar deze pagina

Gemeenteraad - 29 oktober 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.
Algemene documenten:

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 24 september 2020
A.6 19:35
Benoeming commissielid VVD S.P.J. (Sjors) Heestermans
A.7 19:40
Motie D66 Ambitie 2040 vasthouden
B 19:50
HAMERSTUKKEN
B.1 19:50
Bouwen werknemersverblijf Veenakkers 30 Wervershoof (pfh. H. Nederpelt)
Er is een principeverzoek ontvangen van VD Holland te Andijk voor het realiseren van een werknemersverblijf voor de huisvesting van 60 buitenlandse werknemers op de locatie Nieuwe Dijk 23/Veenakkers 30. Het realiseren van het verblijf is nodig om jaarrond over voldoende arbeidskrachten te kunnen beschikken en deze naar de hedendaagse eisen te kunnen huisvesten.

De raad wordt voorgesteld een positief standpunt in te nemen voor het realiseren van een werknemersverblijf voor de huisvesting van 60 buitenlandse werknemers aan de Veenakkers 30 in Wervershoof.
B.2 20:20
Aanleg zonneweide en hekwerk Hoekweg achter 36 Andijk (pfh. H. Nederpelt)
De raad heeft op 6 juni 2019 besloten om in te stemmen met de verdere uitwerking van 5
plannen voor zonneweiden waarvoor principe-verzoeken waren ingediend. Eén van deze plannen is
het particulier initiatief voor een zonneweide achter Hoekweg 36 in Andijk.

Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan waarin het perceel de bestemming
Agrarisch heeft. Hierop is deze zonneweide niet toegestaan omdat deze zonneweide niet wordt
aangelegd door een agrarisch bedrijf ten dienste van het eigen gebruik. Om medewerking te kunnen verlenen is een omgevingsvergunning met een uitgebreide procedure, waaronder een verklaring van
geen bedenkingen van de raad, vereist.

De raad wordt voorgesteld de verklaring van geen bedenkingen af te geven.
C 20:20
BESPREEKSTUKKEN
C.1 20:20
Aangepast Afwegingskader nieuwe initiatieven woningbouw (pfh. A. van Langen)
Op 23 januari 2020 heeft de raad het ‘Generiek afwegingskader voor woningbouw in alle kleine kernen’ vastgesteld. In dezelfde vergadering heeft de raad het college ook  opgedragen om het ‘beleid voor woningbouw tussendoor’ te herijken (motie 236). Deze opdracht heeft tot het voorliggende nieuwe generieke afwegingskader geleid. De raad wordt voorgesteld dit Generiek Afwegingskader voor initiatieven van 1 tot 100 woningen in alle kernen vast te stellen, het college op opdracht te geven om de uitgangspunten voor nieuw beleid voor wonen in bijgebouwen en splitsing van hoofdgebouwen uit te werken in beleidsregels. Voorts wordt de raad voorgesteld de Beleidsregels voor woningbouwplannen tussendoor (2018) en het voormalige Generieke Afwegingskader voor initiatieven (raadsbesluit 23 januari 2020) in te trekken.
pdf 00 DOC-20-301390 - Raadsvoorstel Aanpassing Generiek Afwegingskader woningbouw initiatieven.docx (71KB)
pdf 00a Eratum Aangepast Generiek Afwegingskader woningbouw initiatieven (DOC-20-301390).docx (26KB)
pdf 01 DOC-20-298337 - Bijlage 1: Generiek afwegingskader woningbouwinitiatieven (1-100 woningen) (175KB)
pdf 02 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 1-10 agendapunt 4.2 Aangepast Afwegingskader nieuwe initiatieven woningbouw.docx (87KB)
pdf 03 Beantwoording commissievragen PvdA raadscie. 1-10 agendapunt 4.2 Aangepast Afwegingskader nieuwe initiatieven woningbouw.docx (84KB)
pdf 04 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 1-10 agendapunt 4.2 Aangepast Afwegingskader nieuwe initiatieven woningbouw.docx (85KB)
pdf 05 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 1-10 Informatienota Wonen.docx (84KB)
pdf 06 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 1-10 agendapunt 4.2.docx (83KB)
pdf 07 Beantwoording commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 1-10 agendapunt 4.2 Aangepast Afwegingskader nieuwe initiatieven woningbouw.docx (84KB)
pdf 08 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 1-10 agendapunt 4.2 Aangepast Afwegingskader nieuwe initiatieven woningbouw.docx (86KB)
pdf Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 1-10 agendapunt 4.2 Aangepast afwegingskader nieuwe initiatieven woningbouw aanvullende vraag.docx (84KB)
pdf 09 Bijlage behorende bij beantwoording commissievragen infographic werkwijze woningbouwplannen.pdf (701KB)
pdf 10 EXTERN Inspraakreactie Dorpsraad Andijk op agendapunten 4.2 en 4.3 (283KB)
pdf C C.1 Amendement VVD ea Verruiming onderdeel generiek afwegingskader.docx (576KB)
pdf D C.1 Amendement PWF ea Verruiming kader voor beleid.docx (320KB)
C.2 21:00
Update Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (pfh. A. van Langen)
De laatst vastgestelde versie van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) dateert van 2 april 2015. Met name op het gebied van Duurzaam Veilig (verkeer) zijn er ontwikkelingen die verwerkt moeten worden in de LIOR. De raad wordt voorgesteld De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, versie 2020 vast te stellen en de leidraad van 2 april 2015 in te trekken.
C.3 21:30
1e raadsvoorstel Lange Termijn Accommodatiebeleid (pfh. J. Fit)
Gemeente Medemblik kent een rijk palet aan accommodaties en voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid in onze kernen. Het in stand houden van al deze accommodaties heeft, bij ongewijzigd beleid, een grote impact op de gemeentebegroting. De raad heeft het college op 9 april 2020 opdracht gegeven accommodatiebeleid op te stellen. Dit voorstel is de eerstvolgende stap in het proces om te komen tot een Lange Termijn Accommodatiebeleid.

Er wordt de raad voorgesteld in te stemmen met:
1\. voorstel over strategische afwegingsrichtingen voor het lange termijn accommodatiebeleid;
2\. voorstel over kaders voor het participatietraject\.
D 22:10
ALGEMEEN
D.1 22:10
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 22:30
Sluiting