link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 11 januari 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P.A.H. Ligthart
Toelichting: De agenda voor de commissie Ruimte start om 19:00 met een presentatie.

De behandeltijden zijn richttijden.

00 19:00
Presentatie commissie Ruimte over Vervolg verduurzaming gemeentehuis pakket 3.
01 19:30
Opening
02 19:30
Vaststelling agenda
03 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
04 19:35
Vaststellen samenvatting commissie ruimte d.d. 23, 27 en 30 november 2017
05 19:37
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
06 19:39
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
08 19:45
Rvs Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Tripkouw-Oost 11 2017' (DOC-17-039184) (Pfh. H. Tigges)
Via een bestemmingplan bepaalt de gemeenteraad wat je mag bouwen en hoe je dat gebouw mag gebruiken. In dit geval gaat het om Tripkouw-Oost II te Midwoud. Dit is een woningbouwuitleg ten oosten van de kern Midwoud. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Daarop zijn 6 zienswijzen binnengekomen van 98 verschillende personen. Het college heeft een reactienota opgesteld met daarin de (voorgestelde) reactie van de gemeenteraad op de zienswijzen. Verder heeft het college het ontwerpbestemmingsplan aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Het voorstel van het college is dat de gemeenteraad de reactienota vaststelt en vervolgens het gewijzigde bestemmingsplan "Tripkouw-Oost II".
08a 20:30
PAUZE
09 20:45
Rvs Zienswijze de Weelen (DOC-17-031630) (Pfh. H. Tigges)
Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan de raad aangeven dat het college een omgevingsvergunning mag verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval heeft de raad 13 juli besloten om niet een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarop is de weigering van de omgevingsvergunning door het college ter inzage gelegd. Er is 1 zienswijze ontvangen op de weigering van de vergunning. Het college heeft via de reactienota een reactie gegeven op de binnengekomen zienswijze. Het college stelt de raad nu voor om de reactienota vast te stellen en definitief te weigeren de VVBG af te geven.
10 21:30
Rvs Uitbreiding agrarisch bouwvlak Cornelis Kuinweg 33 Andijk (DOC-17-039966) (Pfh. H. Tigges)
Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager zijn bedrijf in fasen uitbreiden van 2,1 hectare naar 5,6 hectare. De raad wordt gevraagd of hij aan die uitbreiding mee willen werken. Verder is de vraag van het college of zij daarvoor een bestemmingsplanprocedure kan opstarten.
11 22:00
Rvs Aanleg uitweg Almersdorperweg 12 in Opperdoes (DOC-17-040217) (Portefeuillehouder H. Tigges)
Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan de raad aangeven dat het college een omgevingsvergunning mag verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval gaat het om het realiseren van een uitweg aan de Almersdorperweg te Opperdoes. Het college stelt de raad voor om de VVGB af te geven.
12 22:20
Bespreeknotitie CDA en VVD over Zonneweiden
Met een bespreeknotitie peilen commissieleden de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn.
13 22:40
Bespreeknotitie PWF brandweerkazerne in Wognum
Met een bespreeknotitie peilen commissieleden de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn.
14 23:00
Sluiting