link naar deze pagina

Raadscommissie - 15 september 2022

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:55
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 12 september voor 9.00 uur worden ingediend.
Bundel:
pdf Agendabundel (554KB)

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen 30 juni 2022 en 4 juli 2022
5 19:35
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode juli 2022 e.v., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).

De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
RAADSBREED
8.1 19:50
Bekrachtigen geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet
8.2 19:55
Meicirculaire 2022
Op 31 mei publiceerde het gemeentefonds de meicirculaire. Deze informatie is doorgerekend voor Gemeente Medemblik. Normaliter worden de uitkomsten van de meicirculaire verwerkt bij de herfstnota. Hiermee werd de programmabegroting later in het jaar geactualiseerd waardoor een actueel inzicht ontbrak. Daarom worden de uitkomsten van deze meicirculaire nu voorgelegd als collegevoorstel.

De raad wordt voorgesteld de uitkomsten van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2022’ vast te stellen en te verwerken in de (meer)jarenbegroting.
9 20:25
BESTUUR & MIDDELEN
9.1 20:25
Aanwijzen AB leden gemeenschappelijke regelingen (pfh. F. Streng)
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit heeft geleid tot een gewijzigde samenstelling van het college. Nu de portefeuilleverdeling bekend is, kunnen leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen aangewezen worden. Dit is een verplichting op grond van artikel 13 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
9.2 20:30
RKC-onderzoek informatieveiligheid
10 21:20
RUIMTE
10.1 21:20
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
10.2 22:10
Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Wings of Change Schoolweg 4 Andijk
10.3 22:40
Rvs Vaststelling bestemmingsplan Gemeentewerf Abbekerk
11 22:55
Sluiting