link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 4 april 2019

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: E. Meester
Toelichting: De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal. De drie commissies vergaderen raadsbreed t/m ag.pt. 03. Vanaf ag.pt. 04 vergaderen de commissies afzonderlijk.

01 19:30
Opening (in raadzaal, samen met commissies B&M en Ruimte)
02 19:30
Vaststelling agenda t/m punt 3
03 19:30
Bespreeknotitie Bestuurskracht
Met een bespreeknotitie peilt de indiener de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval hebben dhrn. Nijsingh en Beuker een bespreeknotitie ingediend over het onderwerp Bestuurskracht en leggen zij een aantal vragen aan de commissie voor.
04 20:00
Heropening vergadering in MBG024, vaststelling agenda vanaf agendapunt 4
05 20:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.
06 20:05
Vaststellen besluitenlijst commissie samenleving d.d. 7 maart 2019
07 20:07
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
08 20:10
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
09 20:30
PAUZE
10 20:45
Rvs Haalbaarheidsonderzoek extra sporthal Wognum (DOC-19-138329) (Portefeuillehouder Joset Fit)
De gemeenteraad heeft eind vorig jaar een motie aangenomen waarmee het college wordt opgedragen “Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 1 april een voorstel met financiële onderbouwing aan de raad te doen voor een nieuwe sporthal op of nabij de sportvelden van sv Spartanen, dan wel aangebouwd aan De Bloesem, teneinde een permanente voorziening c.q. oplossing te creëren”.
De motie gaat ook over een tijdelijke blaashal. Een tijdelijke hal kan dienen als overbrugging tot het moment dat er een definitieve oplossing is. Over het realiseren van een eventuele blaashal wordt apart besloten. Het voorstel dat nu voorligt kan hierop wèl van invloed zijn. Het college onderzoekt dit nog en over
de uitkomsten wordt de raad nog geïnformeerd. Nu is onderzoek gedaan naar de twee locaties voor een permanente voorziening. De initiatieven van voor locatie Spartanen en locatie de Bloesem waren uitgangspunt voor de onderzoeken. Het onderzoek bevestigt het capaciteitsprobleem.
Het college stelt voor te kiezen voor nader onderzoek naar een extra sporthal, van semipermanente aard, bij locatie de Bloesem in Wognum en bij de vaststelling van de begroting te besluiten over de middelen voor deze extra sporthal.
11 21:15
Bespreeknotitie Onderwijsachterstand en VVE (DOC-19-132223) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Binnen de gemeente Medemblik willen we een kwalitatief goed en laagdrempelig aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aanbieden. Alle 4-jarigen in de gemeente Medemblik krijgen dan de kans om op gelijkwaardig niveau aan het basisonderwijs te beginnen. Met de bespreeknotitie vraagt het college om input voor het Uitvoeringsplan onderwijsachterstanden/VVE. Het Uitvoeringsplan onderwijsachterstand/VVE is gekoppeld aan het beleidsplan Sociaal Domein.
12 21:45
Sluiting