link naar deze pagina

Raadscommissie - 8 december 2022

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 5 december voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

0 19:00
Rondetafelgesprek
De aanvrager wil met de raadscommissie in gesprek over de verkeerssituatie bij de rotonde bij café Stam in Wognum.
1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 17 november 2022
5 19:35
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter bespreking
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode december 2022 e.v., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).

De Bestuurlijke termijn agenda agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.
6 19:35
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
7 19:45
RUIMTE
7.1 19:45
Bestemmingsplan Wognum-Bloesemgaerde Noord (pfh. J. Broeders)
De raad wordt voorgesteld om met inachtneming van de Reactienota zienswijzen het bestemmingsplan ‘Wognum–Bloesemgaerde Noord’ gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.
7.2 20:35
Vaststelling bestemmingsplan 'Andijk - Cornelis Kuinweg 15' (pfh. J. Broeders)
De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de vergroting van het bouwvlak ter uitbreiding van de bedrijfsvoering van het bloembollenbedrijf op de locatie Cornelis Kuinweg 15 in Andijk.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Andijk – Cornelis Kuinweg 15’ vast te stellen en om geen exploitatieplan vast te stellen.
7.3 20:50
Herstelbesluit transformatie bungalowpark De Kogge 1 Oostwoud (pfh. J. Broeders)
De gemeenteraad heeft op 14 juli 2022 een besluit genomen tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een opdracht van de Raad van State tot herstel van een gebrek in het bestemmingsplan. Op 9 november jl. is een zitting geweest bij de Raad van State waar dit herstelbesluit aan de orde was. De zitting geeft aanleiding tot een gewijzigde redactie van artikel 15 van de regels van het bestemmingsplan (voorwaardelijke verplichting parkeren).

De raad wordt voorgesteld artikel 15 van de planregels van het bestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’ aan te vullen met een artikel 15.2 zoals geformuleerd in de tekst van bijlage 2 en met inachtneming hiervan het bestemmingsplan vast te stellen.
8 21:00
BESTUUR & MIDDELEN
8.1 21:00
Nota Risicomanagementbeleid en weerstandsvermogen 2023 (pfh. H. Nederpelt)
De nota Risicomanagement en weerstandsvermogen dateert uit 2018 en dient te worden geactualiseerd. De voorliggende nota is de uitwerking van het beleid voor het bepalen, beheersen en rapporteren van risico’s.

De raad wordt voorgesteld de nota Risicomanagementbeleid en weerstandsvermogen 2018 in te trekken en de nota Risicomanagementbeleid en weerstandsvermogen 2023 vast te stellen.
8.2 21:20
Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (pfh. D. Straat)
De gemeenteraad stelt minimaal eens per vier jaar de prioriteiten/doelen vast die de gemeente nastreeft op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Het huidige Integraal Veiligheidsplan loopt eind 2022 af.

De raad wordt voorgesteld het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 ‘Samen voor een veiliger Medemblik’ vast te stellen.
9 21:50
RAADSBREED
9.1 21:50
Zienswijze jaarstukken 2021 ABWF (pfh. H. Nederpelt)
De raadscommissie heeft in haar vergadering op 9 juni 2022 geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 van het ABWF. De raad heeft op voordracht van het college op 23 juni 2022 echter alsnog besloten als zienswijze negatief te adviseren op de jaarstukken 2021 van het ABWF vanwege het ontbreken van een accountantsverklaring. De accountantsverklaring is nu alsnog afgegeven.

De raad wordt daarom voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van het ABWF.
10 22:00
Sluiting