link naar deze pagina

Raadscommissie - 1 oktober 2020

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:10
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot  maandag 28 september 9.00 uur worden ingediend.
Tot 22 september kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.
Bundel:
pdf Agendabundel (12.3MB)

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
RUIMTE
4.1 19:35
Bouwen werknemersverblijf Veenakkers 30 Wervershoof (pfh. H. Nederpelt)
Er is een principeverzoek ontvangen van VD Holland te Andijk voor het realiseren van een werknemersverblijf voor de huisvesting van 60 buitenlandse werknemers op de locatie Nieuwe Dijk 23/Veenakkers 30. Het realiseren van het verblijf is nodig om jaarrond over voldoende arbeidskrachten te kunnen beschikken en deze naar de hedendaagse eisen te kunnen huisvesten.

De raad wordt voorgesteld een positief standpunt in te nemen voor het realiseren van een werknemersverblijf voor de huisvesting van 60 buitenlandse werknemers aan de Veenakkers 30 in Wervershoof.
4.2 20:25
Aangepast Afwegingskader nieuwe initiatieven woningbouw (pfh. A. van Langen)
Op 23 januari 2020 heeft de raad het ‘Generiek afwegingskader voor woningbouw in alle kleine kernen’ vastgesteld. In dezelfde vergadering heeft de raad het college ook  opgedragen om het ‘beleid voor woningbouw tussendoor’ te herijken (motie 236). Deze opdracht heeft tot het voorliggende nieuwe generieke afwegingskader geleid. De raad wordt voorgesteld dit Generiek Afwegingskader voor initiatieven van 1 tot 100 woningen in alle kernen vast te stellen, het college op opdracht te geven om de uitgangspunten voor nieuw beleid voor wonen in bijgebouwen en splitsing van hoofdgebouwen uit te werken in beleidsregels. Voorts wordt de raad voorgesteld de Beleidsregels voor woningbouwplannen tussendoor (2018) en het voormalige Generieke Afwegingskader voor initiatieven (raadsbesluit 23 januari 2020) in te trekken.
4.3 21:15
Update Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (pfh. A. van Langen)
De laatst vastgestelde versie van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) dateert van 2 april 2015. Met name op het gebied van Duurzaam Veilig (verkeer) zijn er ontwikkelingen die verwerkt moeten worden in de LIOR. De raad wordt voorgesteld De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, versie 2020 vast te stellen en de leidraad van 2 april 2015 in te trekken.
4.4 21:55
Aanleg zonneweide en hekwerk Hoekweg achter 36 Andijk (pfh. H. Nederpelt)
De raad heeft op 6 juni 2019 besloten om in te stemmen met de verdere uitwerking van 5
plannen voor zonneweiden waarvoor principe-verzoeken waren ingediend. Eén van deze plannen is
het particulier initiatief voor een zonneweide achter Hoekweg 36 in Andijk.

Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan waarin het perceel de bestemming
Agrarisch heeft. Hierop is deze zonneweide niet toegestaan omdat deze zonneweide niet wordt
aangelegd door een agrarisch bedrijf ten dienste van het eigen gebruik. Om medewerking te kunnen verlenen is een omgevingsvergunning met een uitgebreide procedure, waaronder een verklaring van
geen bedenkingen van de raad, vereist.

De raad wordt voorgesteld de verklaring van geen bedenkingen af te geven.
5 22:10
Sluiting