link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De genoemde tijden zijn richttijden
Bundel:
pdf Agendabundel (5.4MB)
Algemene documenten:

1 16:00
Opening/moment stilte
2 16:03
Loting volgorde stemming
3 16:04
Vaststelling agenda
4 16:05
Algemene beschouwingen
Algemene beschouwingen m.b.t. de begroting vanaf spreekgestoelte door de fractievoorzitters (maximaal 5 minuten per fractie, 10x5 minuten; zonder interrupties). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college (volgorde: grootste coalitiepartij, grootste oppositiepartij, 1 na grootste coalitiepartij, 1 na grootste oppositiepartij, etc.).
Nadat de fracties hun algemene beschouwingen hebben gegeven, is er gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwingen. Dit verloopt als volgt: in dezelfde volgorde van sprekers en vanaf het spreekgestoelte, wordt gereageerd op de eerder gehouden algemene beschouwingen van de andere fracties (per spreker maximaal een 5 minutendebatje). Daarbij kan de aangesproken fractie, maar kunnen ook anderen voor een reactie op de spreker gebruik maken van de interruptiemicrofoon.
5 18:00
PAUZE
6 18:30
Reactie college op de algemene beschouwingen
Reactie college op de algemene beschouwingen (met interruptiemogelijkheid via de interruptiemicrofoon)
7 19:15
Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214) (Portefeuillehouder D.Kuipers)
In de begroting presenteert het college de doelen voor de gemeente in 2020 en welke middelen hiervoor nodig zijn. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting licht het college de gemaakte keuzes toe. De raad wordt voorgesteld om de begroting vast te stellen.

19.15 – 19.35 uur Raadsvoorstel programmabegroting: toelichting moties en amendementen door indiener (max. 1 minuut)
19.35 – 20.30 uur Reacties fracties op ingediende moties en 1e termijn amendementen (per amendement/motie); vragen aan het college
20.30 – 20.40 uur Schorsing (overleg college)
20.40 – 21.25 uur College reageert op amendementen/moties en vragen
21.25 – 22.10 uur Inventariseren voor welke amendementen/moties een 2e termijn termijn nodig is; 2e termijn
22.10 – 22.25 uur Schorsing voor overleg fracties
22.25 – 22.35 uur Tekstwijzigingen/vaststellen definitieve teksten moties en amendementen
22.35 – 22.45 uur Stemming
pdf 00.Rvs Raadsvoorstel programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (116KB)
pdf 01. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (40KB)
pdf 02. Bijlage 2 Programmabegroting 2020 - Programmabegroting 2020 (414KB)
pdf 03. Beantwoording vragen GB participatie van bewoners over plannen tot herinrichting van wegen.pdf (159KB)
pdf 04. Beantwoording commissievraag CU begroting Overzicht bestedingen voor -beleidsontwikkelingen voor- de voorzieningen.pdf (175KB)
pdf 05. Beantwoording commissievraag CU begroting Digitale publicatie.pdf (176KB)
pdf 06. Beantw. commissievragen div. 2e sporthal Wognum.pdf (55KB)
pdf 07. Beantwoording commissievragen GroenLinks 2de sporthal Wognum.pdf (179KB)
pdf 08. Doorrekening amendementen.pdf (263KB)
pdf A Amendement VVD e.a. Afschaffen hondenbelasting.doc (314KB)
pdf B Amendement PvdA e.a. Toeristenbelasting.doc (1.6MB)
pdf C Amendement CDA e.a. Muziekschool MOW.docx (74KB)
pdf D Amendement CDA e.a. Cultuurnota.docx (116KB)
pdf E Amendement GB e.a. Laat meer muziek in de klas nu niet minder worden!.docx (1.5MB)
pdf F Amendement VVD Geen visietraject voor kaders lange-termijn-accommodatiebeleid.doc (172KB)
pdf G Amendement CDA e.a. keuzes en efficiency accommodaties LT.doc (91KB)
pdf H Amendement PWF e.a. Regatta.doc (1.6MB)
pdf I Amendement D66 e.a. Indexeren subsidieplafond 2020 – 2023.doc (1.3MB)
pdf J Amendement GB e.a. Activiteiten en Kernen Budget voor initiatieven burgers.doc (2.6MB)
pdf K Amendement GB e.a. Niet korten op duurzaamheid.doc (1.5MB)
pdf L Amendement PWF e.a. Uitgaven ten behoeve van topsport.doc (314KB)
pdf M Amendement CDA e.a. Behoud gymzaal aan de Sportlaan in Wognum.docx (374KB)
pdf N Amendement VVD e.a. 2de sporthal Wognum.doc (409KB)
pdf O Amendement VVD e.a. Blaashal Wognum.doc (395KB)
pdf P Amendement GL e.a. Dekking Gemeentenieuws.doc (2.9MB)
pdf Q Motie CDA e.a. Pilot Inspraak inwoners voor klimaatbestendige wijkverbetering.doc (1.1MB)
pdf R Motie D66 e.a. Onderzoek naar passende omvang formatie.doc (230KB)
pdf S Motie CDA e.a. hondenbelasting.docx (57KB)
pdf T Motie GB Cultuurnota evenwichtige verdeling scenario 3.doc (1.5MB)
pdf U Motie PWF Handel in drugs.doc (316KB)
pdf V Motie PW2010 e.a. Hulpmiddelen WMO.docx (82KB)
pdf W Motie PW2010 e.a. Forensen- toeristen- gebruikersbelasting huisvesting arbeidsmigranten.doc (142KB)
8 22:45
Rvs Subsidieplafond 2020 (DOC-19-182258) (Portefeuillehouder J. Fit)
Het college doet alle jaren bij de begroting een voorstel aan de raad over de subsidieverdeling in 2020. Voor die verdeling worden 7 deelterreinen onderscheiden. Het gaat om een bedrag van 3,7 miljoen euro. Het college stelt op basis van het raadsbesluit het subsidieprogramma op en neemt concrete besluiten over de subsidies.
9 23:00
Moties Vreemd aan de orde van de dag
10 23:00
Sluiting