link naar deze pagina

Gemeenteraad - 3 september 2020

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:40
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De vergadering vindt fysiek plaats.
De genoemde tijden zijn richttijden.
Publiek is welkom maar kan uitsluitend plaatsnemen in de hal, waar de vergadering via een scherm kan worden gevolgd.
Bundel:
pdf Agendabundel (63.7MB)

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 2 juli 2020
A.6 19:35
Benoeming commissieleden
B 19:40
HAMERSTUKKEN
B.1 19:40
Fractievergoedingen
Elke fractie ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De financiële bijdrage wordt aan de fracties toegekend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken. De raad wordt voorgesteld de bijgaande verantwoording  fractieondersteuning gemeente Medemblik 2019 vast te stellen.
B.2 19:41
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Andijk-Jonkerspad' (pfh. A. van Langen)
De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de Reactienota zienswijze bestemmingsplan Andijk-Jonkerspad en de daarin voorgestelde wijzigingen het bestemmingsplan 'Andijk–Jonkerspad' vast te stellen, zoals dat wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar is gesteld en voorts geen exploitatieplan vast te stellen.

Met de vaststelling wordt een juridisch-planologische regeling getroffen voor een woningbouwplan in de hoofdkern Andijk.
B.3 19:43
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Vanwege wijzigingen in de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de geldende Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te
worden gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat de regeling wordt omgezet van een zogenaamde gemengde regeling in een (wettelijk verplichte) collegeregeling.  Daarnaast zijn diverse andere wijzigingen opgenomen. Zo zijn taken explicieter omschreven, is de informatie- en verantwoordingsplicht explicieter opgenomen en zijn bepalingen uit de regionale spelregels voor gemeenschappelijke regelingen in de regeling opgenomen. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de "was-wordt" lijst in de bijlage.

Omdat de regeling wijzigt in een collegeregeling wordt de raad voorgesteld uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de raad het college toestemming te verlenen om akkoord te gaan met de wijziging van de regeling conform de aangeleverde tekst.
C 19:45
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:45
Behoud gymzaal Sportlaan Wognum (pfh. J. Fit)
Bij de behandeling van de begroting 2020 droeg de raad bij amendement het college op om het
onderhoud gymzaal aan de Sportlaan in Wognum op te nemen in de  begroting bij ‘nieuw beleid' en dit incidenteel als p.m.-post te ramen en daarnaast bij de omschrijving te vermelden dat er in overleg met de gebruikers van deze gymzaal, gezocht wordt naar goedkopere alternatieve oplossingen en afspraken te zullen maken over vrijwillige hulp bij het benodigde onderhoud.
Daarnaast droeg de raad het college op om middels een raadsvoorstel de benodigde middelen aan te
vragen. Eerder, 25 april 2019, besloot de raad om het gymnastieklokaal aan de Sportlaan te willen
behouden in ieder geval tot het lange termijn accommodatie beleid duidelijkheid biedt.

Er wordt de raad nu een aantal scenario’s voorgelegd, waarbij het college de raad voorstelt scenario 1 te kiezen wat inhoudt dat de gymzaal in stand wordt gehouden voor een periode van 2 jaar. Het college geeft daarbij aan dat met dat besluit de gymzaal in stand wordt gehouden tot na afronding van het Lange Termijn Accommodatiebeleid, waarna een integrale afweging kan worden gemaakt over de toekomst van de accommodatie.
C.2 20:15
Rvs Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Andijk-Vleetweg 1' (pfh. A. van Langen)
De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de Reactienota bestemmingsplan Andijk-Vleetweg 1 en de daarin voorgestelde wijzigingen het bestemmingsplan 'Andijk–Vleetweg 1' vast te stellen, zoals dat wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar is gesteld en voorts geen exploitatieplan vast te stellen.

Met de vaststelling wordt een juridisch-planologische regeling getroffen voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Vleetweg 1 en het wijzigen van de
agrarische bestemming naar een woonbestemming van het perceel Cornelis Kuinweg 6.
C.3 20:35
Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (pfh. H. Nederpelt)
De wettelijke grondslag voor de Regionale Energiestrategie (RES) ligt vast in het Nationale Klimaatakkoord. Nederland werkt toe aan een CO2-reductie van 49% in 2030. Hier vloeien opgaven uit voort voor onder andere duurzame energieopwekking en de gebouwde omgeving. De regio Westfriesland heeft daarnaast de ambitie om in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. Westfriesland kiest met de focus op de ambitie om energieneutraal te worden bewust voor een brede benadering en richt zich ook op verduurzaming van de land- en tuinbouw, mobiliteit en bedrijven. De RES-NHN is daarbij één van de instrumenten om deze ambitie te realiseren.

De raad stelde in november 2019 de startnotitie RES-NHN vast. Dat was het startsein om te komen tot een RES Noord-Holland Noord. Het eerste resultaat is bijgaande concept RES-NHN. De raad kan zijn wensen en bedenkingen kenbaar maken over dit concept. De concept RES moet voor 1 oktober 2020 zijn ingediend bij het Nationaal Programma RES.
pdf 00 DOC-20-273557 Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (87KB)
pdf 01 DOC-20-273556 - Bijlage 1: Concept RES-NHN (9.9MB)
pdf 02 Beantwoording commissievragen Hart voor Medemblik raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.docx (95KB)
pdf 03 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 20-08 Agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (110KB)
pdf 04 Beantwoording commissievragen GroenLinks Rvs agendapunt 9.1 van 20 aug. 2020 “Wensen en bedenkingen concept RES – NHN”versus datacenters Hollands Kroon.pdf (113KB)
pdf 04a Bijlage bij commissievragen GroenLinks Rvs agendapunt 9.1 van 20 aug. 2020“Wensen en bedenkingen concept RES – NHN”versus datacenters Hollands Kroon..pdf (332KB)
pdf 06 Beantwoording commissievragen GroenLinks (B. Huisman) raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (120KB)
pdf 05 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.docx.pdf (122KB)
pdf 07 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (115KB)
pdf 07a Bijlage Reflectie Concept RES en Bod met Draagvlak.pdf (326KB)
pdf 08 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (119KB)
pdf 09 Beantwoording commissievragen CU raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (108KB)
pdf 10 EXTERN Inspraakreactie raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN .pdf (396KB)
pdf 11 EXTERN Inspraakreactie 2 raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (588KB)
pdf 12 EXTERN Inspraakreactie Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk Zienswijze RES (61KB)
pdf 12a EXTERN Bijlage Zienswijze Nota RD Wieringerhoek CBHN def.pdf (278KB)
pdf 13 EXTERN Inspraakreactie Dorpsraad Andijk Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (322KB)
pdf 14 EXTERN Inspraakreactie St. Jachthaven Andijk Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (134KB)
pdf 15 EXTERN Inspraakreactie raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN .pdf (216KB)
pdf C C.3 Amendement CU e.a. Ambitie bijstellen.docx (96KB)
pdf D Amendement PWF e.a. Maak de RES Duurzaam Leefbaar.docx (433KB)
pdf E C.3 Amendement CU e.a. Besparingen.docx (1.1MB)
pdf F C.3 Amendement VVD e.a. Andere vormen van alternatieve energie in de RES-NHN.docx (316KB)
pdf G C.3 amendement GroenLinks e.a. RES….behoud zicht op Omringdijk en open water.docx (1.1MB)
pdf H C.3 amendement GroenLinks e.a. Wind op het IJsselmeer niet uitsluiten.docx (1.1MB)
pdf I C.3 amendement GroenLinks Behoud draagvlak en communicatie RES-NHN.docx (1MB)
pdf J C.3 Motie D66 Open vizier naar nieuwe technieken voor duurzame energieopwekking.docx (63KB)
pdf K C.3 Motie CDA RES wieringerhoek participatie en meekoppelkansen.doc (1.1MB)
pdf L C.3 Motie CDA e.a. Geen nieuwe (houtige) biomassacentrales.doc (1.7MB)
C.4 21:35
Initiatiefvoorstel Y. Nijsingh en T. Beuker inzake bestuurskracht
In april 2019 is de bespreeknotitie "Bestuurskracht" in de commissievergadering aan de orde geweest. De reactie van de commissie gaf de indieners aanleiding om vervolgstappen te zetten met als uiteindelijke doel te komen tot een toekomstbeeld, waarin staat beschreven hoe de gemeente Medemblik, nu en in de
toekomst, een bestuurskrachtige gemeente blijft en wat daarvoor nodig is. Dit heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel aan de raad. Het college heeft op grond van artikel 35 lid 2 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van dit voorstel.
D 22:20
ALGEMEEN
D.1 22:20
Begrotingswijzigingen
D.2 22:20
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:40
Sluiting