link naar deze pagina

Raadscommissie - 20 augustus 2020

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 17 augustus voor 9.00 uur worden ingediend.
Tot 11 augustus kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 18 en 22 juni jl.
5 19:35
Vaststellen toezeggingenlijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA) - ter kennisname
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode september 2020 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
RAADSBREED
8.1 19:50
Initiatiefvoorstel Y. Nijsingh en T. Beuker inzake bestuurskracht
In april 2019 is de bespreeknotitie "Bestuurskracht" in de commissievergadering aan de orde geweest. De reactie van de commissie gaf de indieners aanleiding om vervolgstappen te zetten met als uiteindelijke doel te komen tot een toekomstbeeld, waarin staat beschreven hoe de gemeente Medemblik, nu en in de
toekomst, een bestuurskrachtige gemeente blijft en wat daarvoor nodig is. Dit heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel aan de raad. Het college heeft op grond van artikel 35 lid 2 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van dit voorstel.
8.2 20:50
PAUZE
9 20:55
RUIMTE
9.1 20:55
Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (pfh. H. Nederpelt)
De wettelijke grondslag voor de Regionale Energiestrategie (RES) ligt vast in het Nationale Klimaatakkoord. Nederland werkt toe aan een CO2-reductie van 49% in 2030. Hier vloeien opgaven uit voort voor onder andere duurzame energieopwekking en de gebouwde omgeving. De regio Westfriesland heeft daarnaast de ambitie om in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. Westfriesland kiest met de focus op de ambitie om energieneutraal te worden bewust voor een brede benadering en richt zich ook op verduurzaming van de land- en tuinbouw, mobiliteit en bedrijven. De RES-NHN is daarbij één van de instrumenten om deze ambitie te realiseren.

De raad stelde in november 2019 de startnotitie RES-NHN vast. Dat was het startsein om te komen tot een RES Noord-Holland Noord. Het eerste resultaat is bijgaande concept RES-NHN. De raad kan zijn wensen en bedenkingen kenbaar maken over dit concept. De concept RES moet voor 1 oktober 2020 zijn ingediend bij het Nationaal Programma RES.
pdf 00 DOC-20-273557 Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (87KB)
pdf 01 DOC-20-273556 - Bijlage 1: Concept RES-NHN (9.9MB)
pdf 02 Beantwoording commissievragen Hart voor Medemblik raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.docx (95KB)
pdf 03 Beantwoording commissievragen CDA raadscie. 20-08 Agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (110KB)
pdf 04 Beantwoording commissievragen GroenLinks Rvs agendapunt 9.1 van 20 aug. 2020 “Wensen en bedenkingen concept RES – NHN”versus datacenters Hollands Kroon.pdf (113KB)
pdf 04a Bijlage bij commissievragen GroenLinks Rvs agendapunt 9.1 van 20 aug. 2020“Wensen en bedenkingen concept RES – NHN”versus datacenters Hollands Kroon..pdf (332KB)
pdf 06 Beantwoording commissievragen GroenLinks (B. Huisman) raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (120KB)
pdf 05 Beantwoording commissievragen VVD raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.docx.pdf (122KB)
pdf 07 Beantwoording commissievragen PWF raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (115KB)
pdf 07a Bijlage Reflectie Concept RES en Bod met Draagvlak.pdf (326KB)
pdf 08 Beantwoording commissievragen D66 raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (119KB)
pdf 09 Beantwoording commissievragen CU raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (108KB)
pdf 10 EXTERN Inspraakreactie raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN .pdf (396KB)
pdf 11 EXTERN Inspraakreactie 2 raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (588KB)
pdf 12 EXTERN Inspraakreactie Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk Zienswijze RES (61KB)
pdf 12a EXTERN Bijlage Zienswijze Nota RD Wieringerhoek CBHN def.pdf (278KB)
pdf 13 EXTERN Inspraakreactie Dorpsraad Andijk Wensen en bedenkingen concept RES-NHN.pdf (322KB)
pdf 14 EXTERN Inspraakreactie St. Jachthaven Andijk Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (134KB)
pdf 15 EXTERN Inspraakreactie raadscie. 20-8 agendapunt 9.1 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN .pdf (216KB)
9.2 21:55
Rvs Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Andijk-Vleetweg 1' (pfh. A. van Langen)
De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de Reactienota bestemmingsplan Andijk-Vleetweg 1 en de daarin voorgestelde wijzigingen het bestemmingsplan 'Andijk–Vleetweg 1' vast te stellen, zoals dat wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar is gesteld en voorts geen exploitatieplan vast te stellen.

Met de vaststelling wordt een juridisch-planologische regeling getroffen voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Vleetweg 1 en het wijzigen van de
agrarische bestemming naar een woonbestemming van het perceel Cornelis Kuinweg 6.
9.3 22:05
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Andijk-Jonkerspad' (pfh. A. van Langen)
De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de Reactienota zienswijze bestemmingsplan Andijk-Jonkerspad en de daarin voorgestelde wijzigingen het bestemmingsplan 'Andijk–Jonkerspad' vast te stellen, zoals dat wordt aangeboden en langs elektronische weg beschikbaar is gesteld en voorts geen exploitatieplan vast te stellen.

Met de vaststelling wordt een juridisch-planologische regeling getroffen voor een woningbouwplan in de hoofdkern Andijk.
10 22:15
Sluiting