link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 september 2021

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:35
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: De vergadering vindt FYSIEK plaats.
De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden.

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 8 juli 2021
A.6 19:35
Benoeming commissielid L.G. Arends
A.7 19:36
Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers (pfh. H. Nederpelt)
Op 19 december 2019 stemde de raad in met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. De raad gaf de opdracht om de aanbevelingen uit het evaluatierapport uit te werken tot een nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers. Daarnaast nam de raad een motie aan met oplossingsrichtingen voor nieuw beleid. Op 26 november 2020 stelde de raad het ontwerpbeleid ‘huisvesting buitenlandse werknemers’ vast. Het ontwerpbeleid lag van 10 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage. Dit leverde 17 zienswijzen op. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Dit heeft tot aanpassingen in het ontwerpbeleid geleid.
In dit voorstel wordt de raad gevraagd het nieuwe beleid vast te stellen en de oude beleidsregels in te trekken.

Omdat de stemmen in de raadsvergadering van 8 juli 2021 staakten bij de amendementen die als bijlagen G en I zijn bijgevoegd, is het onderwerp opnieuw geagendeerd.
pdf 00 DOC-21-357215 - Raadsvoorstel (73KB)
pdf 01 DOC-21-388624 - Bijlage 1 - Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers gemeente Medemblik (592KB)
pdf 02 DOC-20- 333472 - Bijlage 2a - Zienswijze 1 (81KB)
pdf 03 DOC-20- 333700 - Bijlage 2b - Zienswijze 2 (83KB)
pdf 04 DOC-20-334837 - Bijlage 2c - Zienswijze 3 (83KB)
pdf 05 DOC-20-333362 - Bijlage 2d - Zienswijze 4 (85KB)
pdf 06 DOC-21-339619 - Bijlage 2e - Zienswijze 5 (81KB)
pdf 07 DOC-21-345662 - Bijlage 2f - Zienswijze 6 (139KB)
pdf 08 DOC-21-345630 - Bijlage 2g - Zienswijze 7 (85KB)
pdf 09 DOC-21-346177 - Bijlage 2h - Zienswijze 8 (81KB)
pdf 10 DOC-21-346254 - Bijlage 2i - Zienswijze 9 (82KB)
pdf 11 DOC-21-349433 - Bijlage 2j - Zienswijze 10 (82KB)
pdf 12 DOC-21-351331- Bijlage 2k - Zienswijze 11 (171KB)
pdf 13 DOC-21-351357 - Bijlage 2l - Zienswijze 12 Schenkeveld Advocaten N.V. (2.2MB)
pdf 14 DOC-21-351451 - Bijlage 2m - Zienswijze 13 Dorpsraad Andijk (222KB)
pdf 15 DOC-21-345078 - Bijlage 2n - Zienswijze 14 LTO noord (497KB)
pdf 16 DOC-21-344818 - Bijlage 2o - Zienswijze 15 Gemeente Hoorn (118KB)
pdf 17 DOC-21-344815 - Bijlage 2p - Zienswijze 16 Gemeente Koggenland (101KB)
pdf 18 DOC-21-351782 - Bijlage 2q - Zienswijze 17 Provincie Noord-Holland (71KB)
pdf 19 DOC-21-388657 - Bijlage 3a - Beleidsregels (506KB)
pdf 20 DOC-21-388659 - Bijlage 3b - Toelichting bij beleidsregels (975KB)
pdf 21 DOC-21-388660 - Bijlage 3c - Bijlage: kaart woongebieden en bedrijventerreinen (14.9MB)
pdf 22 DOC-21-387823 - Bijlage 4 - Rapport 'Geen tweederangsburgers' van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (1.1MB)
pdf 23 DOC- 21-387828 - Bijlage 5 - Kabinetsreactie tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (1.1MB)
pdf 24 DOC-21-387884 - Bijlage 6 - Actualisatie cijfers arbeidsmigranten Noord-Holland Noord (1.5MB)
pdf 25 Beantwoording Commissievragen PvdA raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (136KB)
pdf 26 Beantwoording Commissievragen PWF raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (175KB)
pdf 27 Beantwoording Commissievragen D66 raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (158KB)
pdf 28 Beantwoording Commissievragen GroenLinks raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers (1).pdf (99KB)
pdf 29 Beantwoording Commissievragen CDA raadscommissie 31-5 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesten buitenlandse werknemers.pdf (140KB)
pdf 30 Beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers boekje huisstijl.pdf (9.1MB)
pdf 31 Beantwoording Commissievragen PWF raadcie. 28-6 agendapunt 4.1 Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers.pdf (102KB)
pdf 32 Beantwoording Commissievragen PW2010 raadcie. 28-6 agendapunt 4.1.pdf (174KB)
pdf 33 Beantwoording Commissievragen PW2010 Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers.pdf (108KB)
pdf 34 Beantwoording Commissievragen PW2010 Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers.pdf (102KB)
pdf 35 Beantwoording Commissievragen GemeenteBelangen Vaststellen beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers.pdf (102KB)
pdf G C.1 Amendement GL Afwijkingen via de raad.docx (1.3MB)
pdf I C.1 Amendement GB Instandhoudingstermijn van vergunningen voor huisvesting van buitenlandse.docx (1.5MB)
B 19:40
HAMERSTUKKEN
B.1 19:40
Wijziging Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1e tranche (pfh. A. van Langen)
Op 18 maart 2021 is de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1e tranche door de raad vastgesteld. In de verordening is onder andere de Verordening geurhinder en veehouderij opgenomen waarin minimale afstandsnormen van inrichtingen die geurhinder veroorzaken zijn opgenomen. Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland in een uitspraak met betrekking tot een veehouderij bepaald dat deze verordening niet van toepassing is op meldingplichtige inrichtingen.

Dit begrip moet zo geformuleerd worden dat het niet alleen van toepassing is op vergunningplichtige inrichtingen maar ook op meldingplichtige inrichtingen. Deze voorgestelde wijziging ziet daarop.
B.2 19:41
Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland (pfh. H. Nederpelt)
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland  verzoekt het college en de raad om de regeling te wijzigen. De huidige regeling bepaalt nog dat het RSW de financiële verordening van de gemeente Stede Broec volgt. En daaruit volgt volgens de regeling automatisch ook de nota activabeleid van die gemeente. Het algemeen bestuur van het RSW wil graag een eigen nota activabeleid toepassen.

De raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging.
B.3 19:42
Wijziging GR GGD ivm toetreding Veilig Thuis (pfh. D. Kuipers)
De raad wordt voorgesteld om het college toestemming te verlenen de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (GR GGD HN) vast te stellen, met als doel Veilig Thuis onder te brengen in de GR.
B.4 19:43
Intrekking Verordening RKC 2012
De raad besloot 20 mei 2021 om de Verordening rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2021 vast te stellen. Daarbij is geen besluit genomen over het intrekken van de Verordening Rekenkamercommissie Medemblik gemeente Medemblik 2012.

De raad wordt voorgesteld om de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2012 in te trekken.
B.5 19:44
Meicirculaire Gemeentefonds 2021 (pfh. D. Kuipers)
Op 31 mei publiceerde het gemeentefonds de meicirculaire. Deze informatie is door het taakveld Financieel Beleid doorgerekend voor Gemeente Medemblik.
Normaliter worden de uitkomsten van de meicirculaire verwerkt bij de herfstnota. Hiermee wordt de programmabegroting later in het jaar geactualiseerd waardoor een actueel inzicht ontbreekt. Daarom worden de uitkomsten van de meicirculaire aan u voorgelegd als raadsvoorstel in plaats van een informatienota.
C 19:45
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:45
Burgerinitiatief Skatebaan Nibbixwoud
Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Er is een initiatief ingediend door 30 burgers die een skatebaan willen realiseren in Nibbixwoud. De raad heeft in zijn vergadering van 8 juli geconstateerd dat aan de vereisten wordt voldaan en het initiatief geldig verklaard. Het initiatief is daarom voorgelegd aan de raadscommissie zodat de inhoudelijke besluitvorming in de raad kan worden voorbereid. In de raadscommissie is een raadsinstrument aangekondigd, dat de basis vormt voor deze besluitvorming.
D 20:15
ALGEMEEN
D.1 20:15
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 20:35
Sluiting