link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Middelen - 11 januari 2018

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 21:25
Voorzitter: L.E. Plekker
Toelichting: LET OP: de commissie B&M start om 20.30 uur

De genoemde behandeltijden zijn richttijden.

01 20:30
Opening
02 20:30
Vaststelling agenda
03 20:31
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp. In dit geval heeft de agendacommissie bepaalt dat er alleen kan worden ingesproken over onderwerpen die over de stad Medemblik gaan.
04 20:32
Vaststellen samenvatting commissie bestuur en middelen d.d. 23 november 2017
05 20:33
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
06 20:35
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
07 20:45
Rvs Verordening tot 1e wijziging van de Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 (DOC-17-042099) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
08 20:50
Rvs Begrotingswijziging RUD NHN (DOC-17-042431) (Portefeuillehouder H. Tigges)
De RUD heeft een masterplan ICT ontwikkeld. Voor de financiering daarvan is een raadsbesluit noodzakelijk.
09 21:05
Bespreeknotitie VVD over Toerisme
Met een bespreeknotitie peilen commissieleden de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn.
10 21:25
Sluiting