link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Middelen - 17 mei 2018

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: L.E. Plekker
Toelichting: Gestart wordt met een bespreking van de Lentenota (tot 20.00 uur) gezamenlijk met de commissies Samenleving en Ruimte.

01 19:30
Opening
02 19:30
Vaststelling agenda
03 19:30
Rvs Lentenota (DOC-18-067867) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Zoals gebruikelijk, informeert het college de raad periodiek over afwijkingen van de programmabegroting. De Lentenota is de 1e rapportage dit jaar.
04 20:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016
Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
05 20:05
Vaststellen samenvatting commissie bestuur en middelen d.d. 5 april 2018
06 20:06
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
07 20:07
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
08 20:20
Rvs Aanpassing Tarieventabel Leges (leges bezorgen gehandicapten parkeerkaart) (DOC-18-057119) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Met het voorstel wordt vastgelegd welke eigen bijdrage inwoners gaan betalen wat betreft de bezorgkosten van gehandicaptenparkeerkaarten.
08.A 20:30
PAUZE
09 20:45
Rvs Zienswijze bestemming jaarresultaat 2017 SSC DeSom (DOC-18-067343) (Portefeuillehouder: F. Streng)
De jaarstukken 2017 van SSC DeSom laten een positief resultaat zien van €140.000. DeSom doet een voorstel wat betreft de bestemming daarvan en het college doet de raad een voorstel over de zienswijze die hierop gegeven kan worden.
10 21:05
Rvs Zienswijze wijziging kostenverdeelsleutel SSC DeSom (DOC-18-066733) (Portefeuillehouder: F. Streng)
DeSom doet een voorstel wat betreft een wijziging van de kostenverdeelsleutel. Het college doet de raad een voorstel over de zienswijze die hierop gegeven kan worden.
11 21:25
Rvs Verantwoording fractieondersteuning 2017
Jaarlijks ontvangen de fracties een voorschot om de onkosten uit te betalen die voortkomen uit het werk voor de gemeenteraad. Na afloop van het boekjaar worden deze uitgaven door de fracties met declaraties verantwoord. De gemeenteraad stelt de verantwoording van de uitgaven op voorstel van het presidium vast.
12 21:35
Initiatiefvoorstel mevr. A. van der Geest (PW2010)
Mevr. van der Geest (PW2010) stelt voor in de Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016 in artikel 4, derde lid het
woord “zes” te vervangen door “zeven”. Daarmee wordt het voor fracties mogelijk meer commissieleden - niet zijnde raadsleden - voor te dragen.
13 21:45
Sluiting