link naar deze pagina

Raadscommissie - 25 april 2022

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: L. Plekker
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot dinsdag 19 april 2022 voor 9.00 uur worden ingediend.
Bundel:
pdf Agendabundel (6.3MB)
Algemene documenten:

1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 20:35
Vaststellen notulen raadscommissie 4 april 2022
5 20:35
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.
6 20:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode april 2022 e.v. is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie
7 20:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 20:50
BESTUUR & MIDDELEN
8.1 20:50
Aanwijzen accountant boekjaren 2022-2025
De huidige overeenkomst met BDO Audit & Assurance B.V. loopt per 31 oktober 2022 af. Blijkens artikel 2 lid 1 van de Verordening op de Auditcommissie Medemblik 2013 is de auditcommissie belast met de voorbereiding van de besluitvorming van de raad aangaande de benoeming van de accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet. De gemeente Medemblik wil thans een overeenkomst afsluiten voor de dienst ‘Accountantscontrole gemeente Medemblik’ voor de boekjaren 2022 t/m 2025 met één opdrachtnemer, met optie tot verlenging van tweemaal één jaar.

De raad wordt voorgesteld BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen als accountant van de raad van de gemeente Medemblik voor de boekjaren 2022-2025, met optie tot verlenging van tweemaal één jaar.
8.2 21:00
Algemene plaatselijke verordening - Geen voorstel aangeboden.
8.3 21:45
Bespreeknotitie HvM Stimuleer lokale politiek onder jongeren uit gemeente Medemblik
Middels deze bespreeknotitie wensen de heren Meendering en Berlijn van Hart voor Medemblik met de raads- en commissieleden van gedachten te wisselen over het stimuleren van lokale politiek onder jongeren uit gemeente Medemblik.
9 22:05
RUIMTE
9.1 22:05
Informatienota college inzake speerpunten corporaties
Het college geeft jaarlijks speerpunten op aan de corporaties, waarop de corporaties een ‘bod’ uitbrengen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een ‘jaarschijf 2023’ waarin gemeente, corporaties en huurderverenigingen vastleggen wat ze dat jaar gaan doen. De bevoegdheid voor het maken van prestatieafspraken en het vaststellen van de jaarschijf ligt bij het college. De portefeuillehouder heeft de toezegging gedaan dat de raad aan de voorkant van het proces de gelegenheid krijgt om zich uit te spreken over wat men wil meegeven.
de raad ontvangt over het besluit van het college daarom bijgaande informatienota. Afgesproken is de informatienota in de commissievergadering van 25 april te agenderen, zodat in de commissie kan worden besproken wat de commissie wenst mee te geven.
10 22:30
Sluiting