link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 november 2017

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F.R. Streng
Toelichting: LET OP: de raad begint om 17.00 uur. Van 18.00 - 18.30 uur wordt de vergadering geschorst en kan gebruik worden gemaakt van een buffet.

0
Ter informatie: de besluitenlijst van de raadsbrede commissie d.d. 19 oktober 2017
1 17:00
Opening/moment stilte
2 17:01
Loting volgorde stemming
3 17:02
Vaststelling agenda
4 17:05
Raadsvoorstel programmabegroting 2018
pdf 00. Rvs Programmabegroting 2018 (DOC-17-029154).docx (401KB)
pdf 01. Bijlage 1 - Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021.docx (2.7MB)
pdf 02. Vragen Begroting 2018 D66 (DOC-17-030868).pdf (114KB)
pdf 03. Vragen Begroting 2018 D66 (A. Kapitein) (DOC-17-030901).pdf (79KB)
pdf 04. Vragen Begroting 2018 CDA (DOC-17-031189).pdf (100KB)
pdf 05. Vragen begroting 2018 GroenLinks (DOC-17-031199).pdf (85KB)
pdf 06 Vragen begroting 2018 PW2010.pdf (91KB)
pdf 07. Vragen Begroting 2018 PvdA.pdf (79KB)
pdf 08. Vragen Begroting 2018 PWF.pdf (60KB)
pdf 09. Vragen Begroting 2018 GB.pdf (70KB)
pdf 10. Vragen Begroting 2018 GB II.pdf (63KB)
pdf 11. Vragen Begroting 2018 VVD.pdf (77KB)
pdf 12. Beantw. commissievragen begroting 2018 nagekomen vragen.pdf (308KB)
pdf 13. Beantwoording Schriftelijke vragen PW2010 dorpshuis Abbekerk-Lambertschaag (DOC-17-033773).pdf (60KB)
pdf 01 Amendement CDA ea Brede cultuuraanpak.pdf (139KB)
pdf 01 Motie CDA ea Special Olympics.pdf (152KB)
pdf 02 Amendement VVD Overspoor begroting 2018.pdf (96KB)
pdf 02 Motie PWF CDA fietsparkeerplekken.pdf (129KB)
pdf 03 Amendement PWF duurzaamheid.pdf (137KB)
pdf 03 Motie bloemenlint Museumstoomtram Groenlinks VVD PW 2010 D66.pdf (230KB)
pdf 04 Amendement PWF afsluiten gasaansluitingen.pdf (108KB)
pdf 04 Motie D66 e.a. Erfgoedvisie.pdf (277KB)
pdf 05 Amendement PW2010 GL Winkelcentrum Zwaagdijk Oost.pdf (193KB)
pdf 05 Motie CDA Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen.pdf (238KB)
pdf 06 Amendement VVD Hand op de knip.pdf (230KB)
pdf 06 Motie PWF dienstverlening.pdf (267KB)
pdf 07 Amendement VVD CU ozb begroting 2018.pdf (124KB)
pdf 07 Motie PWF kinderarmoede.pdf (197KB)
pdf 08 Amendement CDA ea Poldermuseum.pdf (286KB)
pdf 08 Motie PWF schoolfruit.pdf (183KB)
pdf 09 Motie PWF afvalstoffen.pdf (197KB)
pdf 10 Motie PWF radicalisering.pdf (204KB)
pdf 11 Motie PWF sportiefste straat.pdf (181KB)
pdf 12 Motie PWF woninginbraken.pdf (189KB)
pdf 13 Motie VVD e.a. inz. reserve organisatie-ontwikkeling.pdf (124KB)
pdf 14 Motie PW2010 GL Ouderenwerker.pdf (141KB)
pdf 15 Motie PW2010 GL Riviercruiseschepen.pdf (123KB)
pdf 16 Motie PW2010 GL Verkeersveiligheid kruisingen.pdf (184KB)
pdf 17 Motie CU Digitale ondersteuning.pdf (201KB)
pdf 18 Motie PvdA Samenwerking schoolmaatschappelijk werk.pdf (232KB)
pdf 19 Motie PvdA Extra inzet van BOA's.pdf (193KB)
4.1 17:05
Algemene beschouwingen
De fractievoorzitters geven (vanaf het katheder) hun algemene beschouwingen op de programmabegroting 2018 (maximaal 5 minuten per fractie). In deze algemene beschouwingen geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op het afgelopen jaar en de toekomst van de gemeente en kunnen daarbij vragen stellen aan het college. Volgorde: van de grootste naar de kleinste fractie)
4.2 18:00
PAUZE en buffet
4.3 18:30
Reactie college op de algemene beschouwingen (per collegelid maximaal 5 minuten).
Per collegelid maximaal 5 minuten.
4.4 18:50
Fracties reflecteren op elkaars algemene beschouwingen en de reactie hierop van het college
4.5 19:30
Toelichting moties en amendementen die als hamerstuk staan geagendeerd.
Indieners (1 minuut per motie/amendement) (volgorde: lijst van moties en amendementen)
4.6 19:40
Toelichting moties en amendementen die als bespreekstuk staan geagendeerd
Indieners (1 minuut per motie/amendement) (volgorde: lijst van moties en amendementen)
4.7 20:00
1e termijn
Reacties fracties op ingediende moties en amendementen (NB: geldt uitsluitend voor de moties en amendementen die als bespreekstuk worden behandeld), elke fractie max. 4 minuten waarbij zij per motie en amendement aangeven of zij:
- wel of niet instemmen of twijfels hebben;
- vragen aan indiener(s) en/of college hebben
(volgorde: van klein naar groot)
4.8 20:40
Reactie op vragen door indiener(s)
4.9 20:50
Reactie op vragen door college
4.10 21:10
Schorsing voor overleg fracties
4.11 21:25
2e termijn
- de voorzitter informeert of er tekstwijzigingen op de ingediende moties/amendementen worden voorgesteld; zo ja: vaststellen definitieve teksten
- de voorzitter doet een voorstel m.b.t. amendementen en moties die klaar zijn voor besluitvorming (geen twijfel, geen vragen); voor deze amendementen en moties worden de beraadslagingen gesloten
- beraadslagingen over resterend deel van de amendementen en moties. Voor dit deel opent de voorzitter de:
2e termijn Werkwijze:
- reactie indiener op twijfel en/of standpunt college;
- debat
De voorzitter sluit de beraadslagingen als er geen nieuwe gezichtspunten meer worden ingebracht.
4.12 22:15
Stemming
In volgorde:
- over amendementen (in volgorde lijst);
eerst ruimte voor stemverklaringen, daarna voor stemmen;
- over wel/niet geamendeerd ontwerp-besluit;
- over moties (in volgorde lijst); eerst ruimte voor stemverklaringen, daarna voor stemmen.
5 22:30
Vaststelling Subsidieplafonds 2018 (DOC-17-028100)
De meningvormende commissie heeft voorgesteld dit onderwerp als hamerstuk te behandelen.
6 22:30
Moties vreemd aan de orde van de dag
7 22:30
Sluiting