link naar deze pagina

Gemeenteraad - 2 juli 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 22:40
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: Genoemde tijden zijn richttijden.
LET OP: de vergadering start niet om 19.30 maar om 18.30 uur i.v.m. de omvang van de agenda. Daarnaast is er een korte pauze ingepland.
Bundel:
pdf Agendabundel (15MB)

A 18:30
Algemeen
A.1 18:30
Opening/moment stilte
A.2 18:31
Loting volgorde stemming
A.3 18:32
Vaststelling agenda
A.4 18:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 18:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 4 en 8 juni jl.
B 18:35
HAMERSTUKKEN
B.1 18:35
Benoeming nieuwe leden raad van toezicht Allure, stichting openbaar primair onderwijs
In maart 2020 zijn, conform de statuten van Stichting Allure na een zittingstermijn van twee keer
vier jaar een tweetal leden afgetreden. Om zorg te dragen voor een voltallige raad van toezicht heeft Allure de afgelopen periode
sollicitatieprocedures doorlopen om twee nieuwe leden te werven. Het benoemen van de leden is een wettelijke bevoegdheid van de raad.
B.2 18:36
Vaststellen Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik
In een aangenomen motie d.d. 19 december 2019 is het college verzocht een voorstel te doen voor aanpassing van de Algemene Subsidieverordening. Het gaat hierbij om wijzigingen met betrekking tot de maximale hoogte van de vergoeding voor bestuursleden van sport- en welzijnsaccommodaties en de meldingsplicht. Het college heeft de gevraagde wijzigingen in de vorm van een nieuw artikel 16 opgenomen en stelt de raad voor de (gewijzigde) 'Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik' vast te stellen.
C 18:40
BESPREEKSTUKKEN
C.1 18:40
Jaarstukken 2019
Na afloop van het begrotingsjaar worden de Jaarstukken opgesteld. Daarin wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Het college stelt de raad voor de jaarstukken 2019 vast te stellen en doet een voorstel voor de resultaatsbestemming.
C.2 19:20
Rvs Procesvoorstel actualisering/deregulering welstandsnota
In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (met ingang van 1 januari 2022) wil de raad de welstandsnota actualiseren/dereguleren.
In een aangenomen motie van 11 juli 2019 heeft de raad het college verzocht in overleg met de Welstandscommissie – en in afstemming met de raad – te komen tot een geactualiseerde en gedereguleerde versie van de Welstandsnota.
Het college verzoekt de raad In te stemmen met het bijgaande procesvoorstel. Het procesvoorstel omvat bijeenkomsten en pilots waarbij de raad, inwoners en
belangenorganisaties betrokken worden.
C.3 19:45
RKC-rapport: Doelmatigheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad
De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer heeft een onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van de prestatieafspraken wonen en de rolinvulling door de raad. Met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport kan de raad zijn kaderstelling en controle meer richten op de doelstellingen van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Verder versterkt het de volksvertegenwoordigende rol van de raad. Het college en de organisatie kunnen samen met woningcorporaties en maatschappelijke instellingen de totstandkoming en inhoud van de prestatieafspraken verbeteren.
C.3.a 20:10
PAUZE
C.4 20:20
Kadernota 2021
Het college stelt de raad voor de Kadernota 2021 vast te stellen. In dit stuk worden de kaders en uitgangspunten meegegeven die het college vervolgens moet hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024. De Kadernota geeft opdracht om met een voorstel te komen voor een sluitende begroting.
pdf 01 DOC-20-260440 - Raadsvoorstel Kadernota 2021 (68KB)
pdf 02 DOC-20-262114 - Bijlage 1: Kadernota 2021 (789KB)
pdf 03 DOC-20-260443 - Bijlage 2: Inventarisatienotitie Kadernota 2021 (871KB)
pdf 04 DOC-20-260446 - Bijlage 3 Resultaten uitvraag fracties - reactie per fractie.pdf (250KB)
pdf 05 Punten GroenLinks Kadernota 2021-2023.pdf (243KB)
pdf 06 Beantwoording Commissievragen D66 agendapunt 4.2 Kadernota 2021.docx (85KB)
pdf 07 Beantwoording bestuurlijke vragen GroenLinks agendapunt 3.2 Kadernota 2021.docx (85KB)
pdf 08 Beantwoording commissievragen VVD agendapunt 4.2 Kadernota Meicirculaire.docx (84KB)
pdf D C.4 Amendement GL e.a. Besparen is duurzaam zijn.doc (1.4MB)
pdf E C.4 Amendement VVD e.a. 2e sporthal.docx (1.8MB)
pdf E C.4 Amendement VVD 2e sporthal Wognum Bijlage Amendement 19.11.19.pdf (147KB)
pdf F C.4 Amendement VVD ea Aanjagen woningbouw.docx (1.8MB)
pdf G C.4 Amendement VVD ea percentages Kadernota.docx (1.7MB)
pdf H C.4 Motie PW2010 e.a. Korten op taken = korten op wethoudersformatie.doc (156KB)
pdf I C.4 Motie GB e.a. Besparingen.doc (1.7MB)
pdf J C.4 Motie CU ea Betrek onze jongeren.doc (1.4MB)
pdf K C.4 Motie PWF e.a. zwembaddiscussie.doc (327KB)
pdf L C.4 Motie D66 ea Sprong met een zachte landing.doc (1.1MB)
pdf M C.4 Motie CDA ea Kadernota Zwembad De Zeehoek.doc (1.8MB)
pdf N C.4 Motie CDA ea Investeringen in de organisatie.doc (1.7MB)
pdf O C.4 Motie PvdA ea Buitendijks parkeren stad Medemblik.doc (2MB)
pdf P C.4 Motie PvdA ea Project huisvesting.doc (1.8MB)
pdf Q C.4 Motie GB ea Doorgaan met ontwikkelingen en aanbesteding MFA Abbekerk.doc (1.5MB)
pdf R C.4 Motie D66 Indexatie GR-en handhaven.doc (81KB)
D 22:20
ALGEMEEN
D.1 22:20
Begrotingswijzigingen
D.2 22:20
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.3 22:40
Sluiting