link naar deze pagina

Raadscommissie - 16 januari 2023

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:20
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 9 januari voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

0
Rondetafelgesprek (reservering)
1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 20:35
SAMENLEVING
4.1 20:35
Onderzoek RKC naar GGD/gezondheidsbeleid
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming rond, het opdrachtgeverschap van en de controle op de GGD vanuit de gemeente Medemblik.
De raad wordt voorgesteld de conclusies 1 t/m 17 over te nemen en de drie aanbevelingen uit te voeren.
4.2 21:15
RKC: Onderzoeksopzet huisvesting arbeidsmigranten
De rekenkamercommissie van de gemeenten Medemblik en Opmeer is voornemens onderzoek te doen naar de uitvoering van het door de gemeenten vastgestelde huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. De rekenkamercommissie heeft daartoe een onderzoeksplan opgesteld. Voordat de rekenkamercommissie tot daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek overgaat, spreekt zij echter graag nog met de raadscommissie over een aantal vraagstukken.
4.3 21:30
Regionaal beleidskader Zorg voor de Jeugd 2022-2026 (pfh. Y. Nijsingh)
Het huidige beleidskader ‘Zorg voor de Jeugd’ had een looptijd van 2014 tot 2018. Het is daarom hoog tijd voor een nieuw beleidskader.

De raad wordt voorgesteld het regionaal beleidskader ‘Zorg voor de Jeugd 2022-2026’ vast te stellen.
5 22:00
RAADSBREED
5.1 22:00
Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (pfh. D. Straat)
Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging.

De raad wordt voorgesteld het plan van aanpak 'Implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen 2022-2024 in Noord-Holland Noord' vast te stellen, te besluiten het college de opdracht te geven aan de Regietafel voor de regievoering op het plan van aanpak en zijn inbreng op het kaderstellend document te leveren via de bestaande regionale raadsledenbijeenkomsten in het eerste half jaar van 2023.
6 22:20
Sluiting