link naar deze pagina

Raadscommissie - 17 januari 2022

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 10 januari voor 9.00 uur worden ingediend.
Bundel:
pdf Agendabundel (37.6MB)

1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 20:35
RUIMTE
4.1 20:35
Maatwerk doelgroepen recycle-tarief en vaststellen verordening tegemoetkoming medisch afval (pfh. D. Kuipers)
Op 10 juni 2021 is besloten per 1 januari 2022 het recycle-tarief in te voeren. Inwoners die minder vaak hun restafval aanbieden, betalen dan minder afvalstoffenheffing dan inwoners die vaak restafval aanbieden.

Bij de invoering van recycle-tarief moet er rekening gehouden worden met specifieke doelgroepen die extra aandacht vragen. De raad wordt voorgesteld voor een aantal doelgroepen maatwerk te verlenen en voorts de Verordening tegemoetkoming medisch afval vast te stellen.
4.2 21:20
Kustvisie Noord-Hollandse IJsselmeerkust (pfh. H. Nederpelt)
Het college heeft op 16 juni 2020 ingestemd met de intentieverklaring Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Onderdeel van deze intentieverklaring was het ontwikkelen van gezamenlijke visie op de Noord-Hollandse IJsselmeerkust, inclusief projectenboek, door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Enkhuizen, Hollands Kroon en Medemblik. Op 3 september 2020 is de motie ‘Wieringerhoek; meekoppelkansen en lokale participatie’ aangenomen. Met deze motie is het college enerzijds verzocht de kustvisie voortvarend op te pakken met als doel dat de lokale bevolking haar mening kon geven. Anderzijds is het college verzocht de meekoppelkansen die het project Wieringerhoek biedt, te benutten. De kustvisie, inclusief projectenboek, is eind oktober opgeleverd en bieden wij u ter vaststelling aan.

De raad wordt voorgesteld de Kustvisie IJsselmeerkust vast te stellen als koersdocument.
4.3 21:55
Voorbereidingsbesluit woningbouw (besloten/geheim)
5 22:30
Sluiting